Rørledninger og rørisolering

Rørisolering

Rørledninger er en integreret del af HVAC-systemer. Ved at isolere dine rørledninger kan du sænke energiforbruget og driftsomkostningerne. Rørledningerne skal isoleres for at kunne holde den ønskede vandtemperatur med de rigtige marginaler.

Fordelene ved PAROC's rørisolering

  • Ubrændbart materiale i Euroklasse A1 og A2-s1,d0
  • Lave varmetab og driftsomkostninger 
  • Komplet system med rørisolering og tilbehør  
  • Hurtig og sikker installation
  • Store miljøgevinster!

Energiklog rørisolering sparer penge!

Ved rørisolering anbefales PAROC-produkter med et yderlag af armeret aluminiumsfolie, også kaldet AluCoat. PAROC er unikke med en komplet systemløsning med PAROC HVAC Section AluCoat TPAROC HVAC Combi AluCoat T og Paroc Tape AluCoat.

Mange gange ønsker man en ubrudt rørisolering gennem en brandadskillelseskonstruktion. Det kan fx være ved isolering af kolde rør med risiko for kondens eller koldt postevandsrør i skakte, der kan opvarmes, når rørene går gennem brandadskillende betonstrøer. For at imødegå disse risici har vi udviklet en enkel og effektiv løsning med en brandmodstand på op til 2 timer.
Læs mere om brandisolerede rørgennemføringer >

Varmtvandsrør til husholdningsbrug kræver en effektiv isolering, for at vandet skal have den rette temperatur, hvor det bliver brugt. Desuden skal isoleringen mindske varmetabene og på den måde give det laveste mulige energiforbrug og driftsomkostninger. Rør til varmesystemer isoleres for at begrænse varmetab og for at transportere varmen til det rette sted, f.eks. varmevekslere og radiatorer, til rette tid.

Varmtvandsrør til husholdningsbrug
I forbindelse med varmtvandsrør til husholdningsbrug indebærer alt varmetab samtidig et energitab, som kan begrænses. Varmefyret opvarmer vandet til den rette temperatur, og derefter skal rørene sørge for, at vandet kommer frem til tappestederne med den rette temperatur. I DS 439:2000 Norm for vandinstallationer står der, at vandinstallationer bør udformes, så temperaturen på det fremførte vand i alle dele af vandinstallationen ved normalt brug ikke falder til under 50° og under 45° ved spidsbelastning.

Varmesystemer
I det meste af året er det nødvendigt at tilføre bygninger varme, og dette sker med forskellige typer af varmesystemer. Rør til varmesystemer med radiatorer isoleres ikke kun for at mindske varmetab, men også for at temperaturfaldet skal begrænses, og at ydertemperaturen ikke skal blive for høj. 

HVAC rørknæ isoleret med præfabrikerede PAROC Hvac Bend AluCoat T  HVAC rørledning isoleret med PAROC Hvac Section AluCoat T 
Det er nemt at isolere rørknæ med præfabrikerede PAROC Hvac Bend AluCoat T. Et rørskålsknæ af stenuld med yderlag af armeret aluminiumsfolie og overlappende, selvklæbende tape med beskyttelsesstrimmel i langsgående hulbånd. Til isolering af lige rørledninger anbefaler Paroc rørskåle med et yderlag af armeret aluminiumsfolie, også kaldet PAROC Hvac Section AluCoat T.

Det rette produkt på rette sted
Paroc anbefaler PAROC Hvac Section AluCoat T til lige varmerør og til rørknæene PAROC Hvac Bend AluCoat T.

Paroc beregningsprogram
Anvend beregningsprogrammet, PAROC Calculus, til at finde den anbefalede isoleringstykkelse og den løsning, der passer bedst til dine behov. Med programmet er det også nemt at beregne varmetab, ydertemperatur og temperaturfald. 

Rør til koldt vand til husholdningsbrug og komfortkøling isoleres for at begrænse varme- og fugtflowet fra rørenes omgivelser. Den primære årsag til at isolere kolde rør er at forhindre, at vandet bliver opvarmet, undgå kondensdannelse og frost.

Helbredssynspunkter
Hvis det kolde vand til husholdningsbrug bliver for varmt, kan det forårsage bakterievækst, f.eks. legionella. For at sikre, at vandet i koldtvandsrør til husholdningsbrug holder sig koldt, skal rørene isoleres, så der ikke overføres varme fra omgivelserne til rørene. I DS 439:2000 Norm for vandinstallationer står der, at anlægget skal med hensyn til udformning og funktion udføres således, at risikoen for bakterievækst bliver mindst mulig. Ved dimensionering og udførelse tages hensyn til, at vandets temperatur og opholdstid i vandinstallationen ikke må kunne påvirke drikkevandskvaliteten uacceptabelt.

Forhindre kondens
Hvor kolde ledninger og rørledninger til komfortkøling passerer lokaler med højere temperaturer, er der risiko for kondensdannelse på røret. De faktorer, der afgør, om der dannes kondens på røret, er rørets ydertemperatur samt den omgivende lufts temperatur og relative luftfugtighed. Ved at isolere røret, så ydertemperaturen overstiger den omgivende lufts dugpunkt, undgås kondens.

Dampbremser
Parocs produkter af stenuld har en meget lav modstand over for dampgennemtrængning, så disse produkter skal forsynes med et yderlag, der bremser fugttransport. Paroc-produkter har en dampbremse i form af en tynd aluminiumsfolie i AluCoat. Montage og fugetætning er vigtigt for et godt resultat

Komfortkøling
Kontorer, forretninger og andre offentlige bygninger er alle eksempler på lokaler, hvor behovet for opvarmning er ret lille, mens behovet for at holde temperaturen nede er større. Der findes ofte et kaldeanlæg, der transporterer kølemediet (væske eller luft) lange afstande til køleribber eller kølepaneler i lofterne. De køler den opstigende varme luft, der falder tilbage til gulvet og giver en jævn fordeling og en behagelig temperatur i rummene. Generelt plejer man at antage, at det koster 3 gange mere at producere kulde end varme. Derfor er det vigtigt, at rør til komfortkøling isoleres med den samme isoleringstykkelse for varme rør, dvs. at der tages hensyn til de økonomiske og miljømæssige aspekter. 

HVAC rørknæ isoleret med præfabrikerede PAROC Hvac Bend AluCoat T HVAC rørledning isolered med PAROC Hvac Section AluCoat T
Det er nemt at isolere rørknæ med præfabrikerede PAROC Hvac Bend AluCoat T. Et rørskålsknæ af stenuld med yderlag af armeret aluminiumsfolie og overlappende, selvklæbende tape med beskyttelsesstrimmel i langsgående hulbånd. Til isolering af lige rørledninger anbefaler Paroc rørskåle med et yderlag af armeret aluminiumsfolie, også kaldet PAROC Hvac Section AluCoat T.

Det rette produkt på rette sted 
Egnet produkt til isolering af kolde, lige rør er PAROC Hvac Section AluCoat T. Til rørknæ anbefales PAROC Hvac Bend AluCoat T, og med PAROC tape AluCoat har vi en komplet systemløsning. 

Når regnvandet ledes fra taget igennem bygningen, skal røret isoleres for at forhindre, at der dannes kondens i bygningen. Det bedst egnede produkt til dette formål er PAROC Hvac Section AluCoat T med en korrekt udformet fugetætning. På samme måde er det også muligt at isolere afløbsrør i bygninger mod kondens, afhængigt af rørføringen, samt mod brand og lyd. Dette gøres med Parocs netmåtter eller rørskåle. 

 Dagvattenrör

Når regnvand ledes fra taget
igennem bygningen, skal røret
isoleres mod kondens på hele
strækningen igennem bygningen
(se billede til venstre).

Afløbsrør er først og fremmest brand- og lydisolerede. Varme-
og kondensisolering kan dog også 
være påkrævet ind imellem 
(se billede til højre). 
 

 Avloppsrör
 

Kontakt nærmeste Paroc-forhandler for at få flere oplysninger om Parocs løsninger.