MONTERINGSANVISNING - PAROC BLT 10

PAROC BLT 5Løsuld PAROC BLT 10 er ubrændbar stenuldsisolering, der er ideel til varmeisolering af hulrum fra væggens yderside i forbindelse med renovering. Løsuldsisolering af stenuld er tør, synker ikke sammen og krymper ikke. Arbejdet udføres af certificerede løsuldsentreprenører, som opfylder kravene iht. Parocs eget kvalitetssystem.

For at gøre installationen nemmere, undgå eventuelle problemer og sikre et smidigt arbejdsforløb har vi udarbejdet disse monteringsanvisninger, som kan hjælpe dig.

2018-10-18

Skyddsutrustning 

Glasögon

Brug beskyttelsesudstyr for at undgå hudirritation. Hold dit arbejdstøj adskilt fra andet tøj.

Bær beskyttelsesbriller, hvis dine øjne er følsomme over for støv. Dette er særligt vigtigt ved arbejde med isolering over hovedhøjde. Hvis du bruger kontaktlinser, bør du altid bære tætsiddende beskyttelsesbriller.

Anvend åndedrætsværn med støvfilter i klasse P2, hvis mængden af støv er betydelig (f.eks. ved installation af løsuldsisolering).

Ventilation

 
God udluftning på arbejdspladsen er en god måde at holde støvmængden nede på.  

Avfallshantering

 
Rengøring skal udføres på en sådan måde, at støvspredning undgås. Anordninger til opsamling af mineraluldsspild skal være let tilgængelige. Forsøg altid at samle spildet op med det samme. Det letter rengøringen, og du undgår at flytte unødigt rundt på materialet.
Rengöring  Lokaler, hvor der håndteres mineraluld, skal rengøres ofte, gerne dagligt. I første omgang skal der støvsuges. Tørfejning og blæsning med trykluft er meget uhensigtsmæssigt, da støvet dermed hvirvles op og spredes. 

Dusch

 
For at undgå gener efter arbejdsdagens afslutning bør man vaske hele kroppen og skifte alt tøj. Der er forskellige opfattelser af, hvordan man bedst fjerner fibre fra huden. Nogle mener, at det bedst gøres med sæbe og vand, mens andre mener, at et brusebad med så koldt vand som muligt er det bedste.
   

 

Generelle regler for installation

Udfør isoleringsarbejdet så tidligt som muligt i byggeprocessen, når ventilationen er god, og det er nemt at komme til. Få at opnå en god isoleringsevne, skal det sted, der skal isoleres, fyldes godt. Det er særligt vigtigt, at isoleringen ligger tæt mod konstruktionens varme side. Hvis der er revner på den varme side af isoleringen, kan det forringe isoleringsevnen, særligt hvis sådanne revner er i kontakt med den kolde side. 

Håndtering og opbevaring

Isoleringen er et for bygningen meget vigtigt produkt og skal håndteres med stor omhu, således at isoleringsevnen ikke forringes. Derfor skal det nøje planlægges, hvordan isoleringen opbevares på arbejdsstedet, inden det installeres. Den helt lukkede plastemballage beskytter produktet mod vejrpåvirkninger. Ved længere tids opbevaring udendørs skal isoleringen tildækkes. Installer aldrig våd isolering. Hvis isoleringen bliver våd, efter at den er blevet installeret, bør den ikke indbygges, før den er tørret. 
 

Disse anvisninger vedrører løsfyldsisolering i hulrum, primært i forbindelse med renovering af bygninger. Isoleringsarbejdet og forberedelserne dertil skal udføres på en måde, som sikrer en god og langvarig isoleringsfunktion, og således at risikoen for fugt- og mugskader undgås.

 1. Generelt

  a. For at sikre en langvarig isolerende funktion skal det først vurderes, hvor velegnet bygningen er til at blive isoleret. Væggen skal være i god stand og ikke vise tegn på frostskader. Inden isoleringen sprøjtes på plads, skal forberedelsesarbejdet udføres i henhold til nedenstående.

  b. For at garantere en god udfyldning må der ikke være rørinstallationer eller lignende i isoleringen. Åbne hulrum i gavle og alle gennemføringer skal omhyggeligt tætnes.

  c. Isoleringens tæthed skal være så høj, at risikoen for sætning er minimal. Isoleringens tykkelse skal være mindst 50 mm og højst 150 mm. Den mindste installerede densitet med deklareret varmekonduktivitet er baseret på CE-certifikat nr. VTT 0809-CPR-0724.

 2. Forberedelsesarbejdet

  a. Arbejdet med at lave huller skal foretages på en sådan måde, at dele af det ydre facadelag ikke falder ned i hulrummet. Der skal være tilstrækkeligt mange huller til, at hele hulrummet udfyldes.

  b. I de tilfælde, hvor der bores huller med en omtrentlig diameter på 25 mm i fuger, kan følgende mål anvendes som retningslinje. Fra soklens underkant til nederste række med huller: 0,8 m. På fri væg c/c ca. 1,2 – 1,4 m mellem hullerne, og derefter skal øverste hulrække være forskudt sidelæns osv. Rundt om døre og vinduer bores huller med et mellemrum på 1 m og 0,4 m fra karmen. I væggens øverste kant 0,4 m under væggens afslutning.

  c. I de tilfælde, hvor hele mursten fjernes, og der anvendes et roterende mundstykke, kan der være længere mellem hullerne. Som oftest rækker det med et hul i nederste kant 0,8 m over soklens underkant og et i overkanten 0,4 m under væggens afslutning pr. etage med c/c ca. 2 meter.

  d. Hvis luftspalten anvendes til ventilation af de indre dele af vægkonstruktionen eller loftet eller anvendes som indblæsningsluft til ventilation eller et varmefyr, skal der først træffes foranstaltninger for, at denne funktion bibeholdes.

  e. Væggens indre tætningslag skal opfylde de anførte krav, således at fugtig indendørsluft ikke kan forårsage skader på konstruktionen. Hvis man har været tvunget til at lave huller i tætningslaget, skal disse huller tætnes omhyggeligt med et langtidsholdbart materiale.

 3. Isoleringsarbejdet

  a. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes, skal isoleringsentreprenøren inspicere stedet for at se, om forberedelsesarbejdet i henhold til afsnit 2 er blevet udført korrekt. Hvis dette ikke er tilfældet, skal han påpege dette over for den ansvarlige person og afstå fra at isolere stedet, indtil fejlene er rettet.

  b. Isoleringsarbejdet skal udføres med en maskine, der er egnet til PAROC® Løsuld. Isoleringen indblæses fra væggens underkant, hvilket sikrer, at isoleringen kommer til at fylde hele hulrummet. Mundstykket holdes på plads/roteres, indtil der opstår en vis modstand (eller maskinen slukkes – gælder ved automatisk trykreguleret lukning).

  c. Isoleringsentreprenøren kontrollerer løbende tætheden under arbejdets udførsel. Dette gøres ved, at materialetilgangen sammenlignes med det teoretisk beregnede materialeforbrug.

  d. Isoleringsentreprenøren skal gennem regelmæssige inspektioner sørge for, at der ikke dannes gennemgående luftlommer i hulrummet.

 4. Efterarbejder

  a. Når isoleringsarbejdet er færdigt, sættes de udtagne mursten tilbage, og hullerne lukkes ved brug af samme nuance som originalen. Lav en prøve for at sikre, at farven bliver rigtig.

  b. Isoleringsentreprenøren dokumenterer isoleringsarbejdet. Dokumentet skal underskrives af en ansvarlig isolatør, som derefter har ansvaret for, at isoleringen har den korrekte tæthed, og for, at isoleringsarbejdet iøvrigt overholder gældende krav. Dokumentet overdrages til køber. 

 5. Ansvarsfordeling

  Isoleringsentreprenøren har altid ansvaret for det, der står i følgende afsnit:

  1. Generelt

  2. Forberedelsesarbejdet 2a-c

  3. Isoleringsarbejdet

  4. Efterarbejder

  Byggeentreprenøren er ansvarlig for forberedelsesarbejdet i afsnit 2d-e, medmindre andet er aftalt. Hvis dette ikke indgår i forpligtelsen, skal isoleringsentreprenøren alligevel gennemgå konstruktionen og bedømme, om isoleringsarbejdet kan udføres. I tilfælde af fejl, som kan føre til nedsat isoleringsfunktion eller fugt- og mugskader, skal isoleringsentreprenøren afvente med arbejdet, indtil manglerne er udbedret.

Du kan udskrive siden ved at bruge udskrivningsfunktionen i din browser.