MONTERINGSANVISNING - PAROC BLT 10

PAROC BLT 5Løsuld PAROC BLT 1 og 9 er ubrændbar stenuldsisolering, som er ideel til varmeisolering af loftsbjælkelag og skråtage både i forbindelse med nybyggeri og renovering. Den udfylder alle vinkler og kroge og slutter tæt omkring gennemføringer, ventilationsrør og skorsten. Arbejdet udføres af certificerede løsuldsentreprenører, som opfylder kravene iht. Parocs eget kvalitetssystem. Inden installationen skal der foretages en besigtigelse for at kontrollere, at forarbejdet er korrekt udført. Hvis dette er gjort, går selve installationen hurtigt.

For at gøre installationen nemmere, undgå eventuelle problemer og sikre et smidigt arbejdsforløb har vi udarbejdet disse monteringsanvisninger, som kan hjælpe dig.

2018-10-18

Skyddsutrustning 

Glasögon

Brug beskyttelsesudstyr for at undgå hudirritation. Hold dit arbejdstøj adskilt fra andet tøj.

Bær beskyttelsesbriller, hvis dine øjne er følsomme over for støv. Dette er særligt vigtigt ved arbejde med isolering over hovedhøjde. Hvis du bruger kontaktlinser, bør du altid bære tætsiddende beskyttelsesbriller.

Anvend åndedrætsværn med støvfilter i klasse P2, hvis mængden af støv er betydelig (f.eks. ved installation af løsuldsisolering).

Ventilation

 
God udluftning på arbejdspladsen er en god måde at holde støvmængden nede på.  

Avfallshantering

 
Rengøring skal udføres på en sådan måde, at støvspredning undgås. Anordninger til opsamling af mineraluldsspild skal være let tilgængelige. Forsøg altid at samle spildet op med det samme. Det letter rengøringen, og du undgår at flytte unødigt rundt på materialet.
Rengöring  Lokaler, hvor der håndteres mineraluld, skal rengøres ofte, gerne dagligt. I første omgang skal der støvsuges. Tørfejning og blæsning med trykluft er meget uhensigtsmæssigt, da støvet dermed hvirvles op og spredes. 

Dusch

 
For at undgå gener efter arbejdsdagens afslutning bør man vaske hele kroppen og skifte alt tøj. Der er forskellige opfattelser af, hvordan man bedst fjerner fibre fra huden. Nogle mener, at det bedst gøres med sæbe og vand, mens andre mener, at et brusebad med så koldt vand som muligt er det bedste.
   

 

Generelle regler for installation

Udfør isoleringsarbejdet så tidligt som muligt i byggeprocessen, når ventilationen er god, og det er nemt at komme til. Få at opnå en god isoleringsevne, skal det sted, der skal isoleres, fyldes godt. Det er særligt vigtigt, at isoleringen ligger tæt mod konstruktionens varme side. Hvis der er revner på den varme side af isoleringen, kan det forringe isoleringsevnen, særligt hvis sådanne revner er i kontakt med den kolde side. 

Håndtering og opbevaring

Isoleringen er et for bygningen meget vigtigt produkt og skal håndteres med stor omhu, således at isoleringsevnen ikke forringes. Derfor skal det nøje planlægges, hvordan isoleringen opbevares på arbejdsstedet, inden det installeres. Den helt lukkede plastemballage beskytter produktet mod vejrpåvirkninger. Ved længere tids opbevaring udendørs skal isoleringen tildækkes. Installer aldrig våd isolering. Hvis isoleringen bliver våd, efter at den er blevet installeret, bør den ikke indbygges, før den er tørret. 
 

Installation af PAROC® Løsuld på tagbjælkelag

Disse instruktioner gælder blæst løsuldisolering på vandrette eller op til 30° hældende bjælkelag. Isoleringsarbejde og forberedelser skal udføres, så der sikres en god langsigtet isoleringsfunktion, og risiko for fugt og skimmelangreb undgås.

 1. Generelt
  a. Isoleringstykkelsen skal være mindst 145 mm, der er baseret på CE-certifi kat nr. VTT 0809-CPR-0724.

  b. I forbindelse med installationen skal den bestilte tykkelse øges med mindst 5 % for at kompensere for fremtidige sætninger.

  c. Rummet, der skal isoleres, skal være muligt at inspicere. Dermed menes, at bjælkelaget kan vurderes i sin helhed, og der kan udføres egenkontrol af isoleringsentreprenøren.

 2. Forberedelse

  a. Inden isoleringen sprøjtes på plads, skal følgende udføres. Der bygges gangbroer mellem loftlem og taglem samt til aftagedæksler, ekspansionsbeholder eller andre installationer, der kræver tilsyn. Ramme omkring loftlemme, aftagedæksler og øvrige dele, der kræver afgrænsning, skalbygges af stabilt og holdbart materiale. Gangbro med bredde på min. 600 mm hæves til mindst 50 mm over færdigblæst overflade.

  b. Antallet af ventilationsåbninger og deres placering kan variere inden for brede grænser for forskellige objekter. De skal dog være indrettet, så de er med til at forhindre skader pga. af fugt. Ved nyproduktion er dette konstruktørens ansvar, men det skal kontrolleres, at tagventilationsløsningen ikke påvirker isoleringsfunktionen. Det kontrolleres, at der ikke kan føres luft ind i isoleringen eller ned mod isoleringen med høj blæsehastighed.

  c. Ved ventilation ved tagskægget skal ventilationsluften føres forbi isoleringen og op mod taget. For at forhindre fl ytning af isoleringen skal vindafl ederen afsluttes mindst 150 mm over den færdigblæste overfl ade. Hvis tagskægget er udformet som forhøjet mur eller ramme skal denne afsluttes mindst 500 mm over færdigblæst overflade.

  d. Vindafl eder og rammer skal udformes, så der ikke kan føres kold luft ind i isoleringen og nedsætte isoleringsfunktionen. Vindafl ederen skal være i holdbart materiale og monteres forsvarligt.

  e. Hvis ventilationen ikke indrettes ved tagskæg, men udføres med påkrævet ventilation af tagbjælkelaget med gavlventiler, tagrygsventiler eller lignende, skal det sikres, at tagskægget er tæt, så der ikke kan komme kold luft ind i isoleringen.

  f. Tagbjælkelaget skal være så tæt, at fugtig indendørs luft ikke kan forårsage skader på tagbjælken. Det er især vigtigt at tætne omkring gennemføringer i bjælkelaget. Også loftlemmen skal være tætsluttende.

  g. Spots, der bryder membranen, bør undgås. Opret i stedet et installationslag, hvor de kan placeres, og anvend et lavenergialternativ, der producerer mindre varme. Sørg for, at membranen kan tåle den temperatur, som en spot genererer.

  h. Luftkanaler, vandrør og andre installationer i eller på bjælkelaget skal isoleres ifølge de krav, der er gældende for den pågældende installation, og inspiceres før indblæsning. Hvis installationerne kan isoleres med aktuel løsuldisolering, skal den ansvarlige konstruktør angive, hvordan kanaler og rør osv. skal føres, så de har påkrævet isoleringstykkelse med hensyn til bl.a. dimensionerende temperatur, blokerende konstruktionselement og bestilt isoleringstykkelse af løsuldisolering.

  i. Før tillægsisolering skal bjælkelaget rengøres for materiale, f.eks. planker og tagsten, der hindrer arbejdet og nedsætter isoleringsfunktionen. Der må ikke være huller mellem gammel isolering og bjælkelaget. Tillægsisoleringen sænker temperaturen på tagbjælken, og det kan medføre, at visse VVS-installationer får brug for forbedret isolering.

  j. Hvis bjælkelaget hælder mere end 15 og mindre end 30 grader, skal det sikres, at løsulden ikke glider nedad. Dette kan f.eks. ske ved at forskallingen placeres over plastfolien. Det er også muligt at anbringe løsholte mellem spærfagene for hver anden meter, eller der kan monteres en tynd stenuldsskive i bunden af plankeblokken.

 3. Isoleringsarbejdet

  a. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes inspicerer løsuldentreprenør bjælkelaget for at se, om forberedelserne ifølge 2 er udført korrekt. Hvis dette ikke er tilfældet, skal vedkommende påpege dette for den ansvarlige person og undlade at isolere bjælkelaget, indtil fejl er korrigeret.

  b. Isoleringsarbejdet skal udføres med en maskine, der er egnet til PAROC® Løsuld.

  c. Løsuldentreprenør kontrollerer løbende tætheden under arbejdets udførsel. Dette gøres ved, at materialeforbruget sammenlignes med den teoretisk beregnede mængde. Isoleringsentreprenøren sørger for, at isoleringen ikke tilstopper eventuelle tag bjælkeventilationsåbninger.

  d. Tykkelsen bestemmes løbende via kontrol med målepind eller ved at fl ugte.

 4. Efterarbejder

  a. Løsuldentreprenør dokumenterer isoleringsarbejdet. Dokumentet skal underskrives af en ansvarlig isolatør, som derefter har ansvaret for, at isoleringen har den korrekte tæthed, og for, at isoleringsarbejdet iøvrigt overholder gældende krav. Dokumentet overdrages til køber.

  b. Løsuldentreprenør sætter et skilt op, der angiver, at isoleringen ikke må betrædes. Skiltet monteres på rammen til opstigningslemmen eller på et andet synligt sted. 

 5. Ansvarsfordeling

  Løsuldentreprenør har altid ansvaret for det, der står i følgende afsnit:
  1_Generelt
  3_Isoleringsarbejdet
  4_Efterarbejder
  Byggeentreprenøren har ansvaret for forberedelserne under afsnit 2, hvis der ikke er aftalt andet. Løsuldentreprenør kan også påtage sig at udføre og have ansvaret for arbejdet, der er beskrevet i afsnit 2 Forberedelse. Selvom dette ikke indgår i opgaven, skal løsuldentreprenør stadig undersøge bjælkelaget og vurdere, om isoleringsarbejdet kan udføres. Ved fejl, der kan føre til nedsat isoleringsfunktion eller fugt- og skimmelskader, skal løsuldentreprenør vente med arbejdet, indtil manglerne er udbedret.

Installation af PAROC® Løsuld i lukkede konstruktioner

Disse instruktioner angår primært nyproduktion af bygninger og omfatter vandrette og lodrette lukkede konstruktioner. Isoleringsarbejde og forberedelser skal udføres, så der sikres en god langsigtet isoleringsfunktion, og risiko for fugt og skimmelangreb undgås.

 1. Generelt

  a. For at garantere en god udfyldning må ingen rørføringer, løsholte eller lignende forefi ndes i isoleringen. Enkelte gennemføringer af typen aftrækskanal med diameter ≤ 250 mm, der går igennem isoleringsblokken, kan accepteres, hvis risikoen for dårlig udfyldning er lille.

  b. Isoleringstykkelsen skal være mindst 100 mm, højst 600 mm ved hældninger, der er mindre end 45 grader og 450 mm over 45 grader. Isoleringens tæthed skal være så høj, at risikoen for sætning er minimal.

  c. Mindste installerede tæthed til forskellige hældninger, den er baseret på CE-certifi kat nr. VTT 0809-CPR-0724.

 2. Forberedelse

  a. Inden isoleringen sprøjtes på plads, skal følgende udføres. På konstruktionens inderside skal der være et lufttæt lag (f.eks. plastfolie) samt ved lodrette konstruktioner en spredt forskalling c 400 mm eller tættere. Den indre belægning skal være anbragt på de dele, der kan inspiceres oppefra. De øvrige dele af konstruktionen skal kun have gennemsigtig plastfolie og spredt forskalling. På denne måde kan udfyldningen kontrolleres af installatøren under det igangværende arbejde.

  b. Spots, der bryder membranen, bør undgås. Opret i stedet et installationslag, hvor de kan placeres, og anvend et lavenergialternativ, der producerer mindre varme. Sørg for, at membranen kan tåle de temperaturer, der genereres af spots.

  c. Membranen skal opfylde gældende krav og være monteret, så fugtig indendørs luft ikke kan forårsage skade på konstruktionen. Hvis det er nødvendigt at lave hul i membranen, skal disse huller omhyggeligt tætnes med ældningsbestandigt materiale.

  d. Rummet, der skal isoleres, skal være tilgængeligt for installatøren. Isoleringen påfyldes ovenfra i én enkelt arbejdsgang eller gennem hul i membranen.

  e. Hvis plankeblokken er større end 3 m, kan det blive nødvendigt at isolere i etaper. Ved store plankebloklængder opdeles isoleringsblokke med maksimal længde på 16 m.

  f. Tagskægsventilation skal føres forbi isoleringen og op ud mod taget. Ved forkert udførte ventilationsanordninger kan der føres kold luft ind i isoleringen, og det kan medføre kraftigt nedsat isoleringsfunktion. Vindbeskyttelsen skal kunne tåle trykket fra løsuldisoleringen, så ventilationsåbningerne ikke blokeres.

  g. Ved uventilerede tagkonstruktioner er det vigtigt, at der ikke er resterende byggefugt i rammen, og at der ikke tilføres fugt sammen med indblæsningen.

 3. Isoleringsarbejdet

  a. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes, inspicerer isoleringsentreprenøren rummet for at se, om ovenstående forberedelser er udført korrekt. Hvis dette ikke er tilfældet, skal vedkommende påpege dette for den ansvarlige person og undlade at isolere rummet, indtil fejl er korrigeret.

  b. Isoleringsarbejdet skal udføres med en maskine, der er egnet til PAROC® Løsuld. Ved lodrette konstruktioner skal isoleringsslangen føres ned i bunden af blokken, og den skal trykkes op af sig selv med en vis modstand, efterhånden som blokken fyldes med isolering. Slangen skal altså kun styres sideværts, så der opnås en god udfyldning.

  c. Isoleringsentreprenøren kontrollerer løbende tætheden under arbejdets udførsel. Dette gøres ved, at materialeforbruget sammenlignes med den teoretisk beregnede mængde. Ved opstart udføres altid en tidlig afstemning, så det er muligt at korrigere. Afstemning udføres også ved naturlige konstruktionsafgrænsninger. Isoleringsentreprenøren sørger ved regelmæssige inspektioner for, at der ikke opbygges gennemgående luftlommer.

 4. Efterarbejder

  a. Isoleringsentreprenøren dokumenterer isoleringsarbejdet. Dokumentet skal underskrives af en ansvarlig isolatør, som derefter har ansvaret for, at isoleringen har den korrekte tæthed, og for, at isoleringsarbejdet iøvrigt overholder gældende krav. Dokumentet overdrages til køber.

 5. Ansvarsfordeling

  Isoleringsentreprenøren har altid ansvaret for det, der står i følgende afsnit:
  1_Generelt
  3_Isoleringsarbejdet
  4_Efterarbejder

  Byggeentreprenøren har ansvaret for forberedelserne under afsnit 2, hvis der ikke er aftalt andet. Isoleringsentreprenøren kan også påtage sig at udføre og have ansvaret for arbejdet, der er beskrevet i afsnit 2 Forberedelse. Selvom dette ikke indgår i opgaven, skal isoleringsentreprenøren stadig undersøge konstruktionen og vurdere, om isoleringsarbejdet kan udføres. Ved fejl, der kan føre til nedsat isoleringsfunktion eller fugt- og skimmelskader, skal isoleringsentreprenøren vente med arbejdet, indtil manglerne er udbedret.
Du kan udskrive siden ved at bruge udskrivningsfunktionen i din browser.