Arbejdsanvisning Isolere Ydervægge med PAROC Klimaplade ZERO

PAROC Klimaplade ZERO er en omkostningseffektiv løsning til at opnå en bæredygtig og energieffektiv klimaskærm. Løsningen bygger på en innovativ fastgørelsesmetode med vandrette facadeskruer, der tager vindbelastningen, og vinklede facadeskruer, der tager den lodrette belastning fra facaden.

2019-04-01, undgå eventuelle problemer og sikre et smidigt arbejdsforløb har vi udarbejdet disse arbejdsanvisninger, som kan hjælpe dig.

Når du følger nedenstående råd, får du et godt arbejdsmiljø.



SkyddsutrustningBrug beskyttelsesudstyr for at undgå hudirritation. Hold dit arbejdstøj adskilt fra andet tøj.

Bær beskyttelsesbriller, hvis dine øjne er følsomme over for støv. Dette er særligt vigtigt ved arbejde med isolering over hovedhøjde. Hvis du bruger kontaktlinser, bør du altid bære tætsiddende beskyttelsesbriller.

Anvend åndedrætsværn med støvfilter i klasse P2, hvis mængden af støv er betydelig (f.eks. ved installation af løsuldsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God udluftning på arbejdspladsen er en god måde at holde støvmængden nede på. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengøring skal udføres på en sådan måde, at støvspredning undgås. Anordninger til opsamling af mineraluldsspild skal være let tilgængelige. Forsøg altid at samle spildet op med det samme. Det letter rengøringen, og man undgår at flytte unødigt rundt på tingene.  

 

 

RengöringLokaler, hvor der håndteres mineraluld, skal rengøres ofte, gerne dagligt. I første omgang skal der støvsuges. Tørfejning og blæsning med trykluft er meget uhensigtsmæssigt, da støvet dermed hvirvles op og spredes.

 

 

Dusch

For at undgå gener efter arbejdsdagens afslutning bør man vaske hele kroppen og skifte alt tøj. Der er forskellige opfattelser af, hvordan man bedst fjerner fibre fra huden. Nogle mener, at det bedst gøres med sæbe og vand, mens andre mener, at et brusebad med så koldt vand som muligt er det bedste.

 

 

Generelle regler for installation

Udfør isoleringsarbejdet så tidligt som muligt i byggeprocessen, når ventilationen er god, og det er nemt at komme til. Monter isoleringen omhyggeligt, og sørg for, at der ikke er mellemrum mellem pladerne eller ved tilslutningerne. Få at opnå en god isoleringsevne, skal det sted, der skal isoleres, fyldes godt. Det er særligt vigtigt, at isoleringen ligger tæt mod konstruktionens varme side. Hvis der er revner på den varme side af isoleringen, kan det forringe isoleringsevnen, særligt hvis sådanne revner er i kontakt med den kolde side. Brug plader, som er tilpasset i størrelsen. Undgå at bruge små stykker, (≤ 200 mm), da risikoen for revner øges. Sørg for, at sammenføjningerne mellem isoleringslagene overlapper. Undlad at placere fire hjørner sammen. 

Håndtering og opbevaring

Isoleringen er et for bygningen meget vigtigt produkt og skal håndteres med stor omhu, således at isoleringsevnen ikke forringes. Derfor skal det nøje planlægges, hvordan isoleringen opbevares på arbejdsstedet, inden det installeres. Den helt lukkede plastemballage beskytter produktet mod vejrpåvirkninger. Ved længere tids opbevaring udendørs skal isoleringen tildækkes. Løse pakker skal placeres sammen, så pladerne står på højkant og tildækkes. E-pakke er et fremragende emballeringssystem, som mindsker risikoen for skader på produktet, og som kan tåle udendørs opbevaring i op til 8 uger. Hvis isoleringen er blevet våd, skal pakken åbnes, og pladerne tørres indendørs, inden de installeres i konstruktionen. Installer aldrig våd isolering. Hvis isoleringen bliver våd, efter at den er blevet installeret, bør den ikke indbygges, før den er tørret. 

Tilskæring

PAROC Stenuld er let at tilskære og håndtere. Ved tilskæring af plader anvendes en egnet kniv og en lige lineal eller et skærebord. Hvis der skal skæres meget, er skærebordet et fremragende redskab, som altid giver rette vinkler. Skærebordet kan hurtigt tilpasses til forskellige mål og vinkler. Et skærebord samt et sækkestativ og en sæk til opsamling af rester giver de bedste forudsætninger for et godt arbejdsmiljø i forbindelse med isoleringsarbejdet. Fleksible isoleringsplader, som skal monteres mellem bjælker og regler, skæres til, så de er 5-10 mm større, således at der opnås en god udfyldning uden revner eller sprækker. Det er vigtigt af hensyn til både varmeisoleringen og brandsikringen, at pladerne skæres i et lidt større mål. Standardpladernes tykkelse er tilpasset til almindelig regelafstand og almindelige regler. Derfor har plader til træ- og stålkonstruktioner forskellige bredder.

GENERELT
Ydervægge er en del af klimaskærmen, som beskytter mod vejr og vind, lyd og brand. En udvendig heldækkende isolering giver bygningen et fugtsikkert isolerende lag med minimale kuldebroer. PAROC WAS 35 Klimaplade ZERO kan monteres på ydersiden af bærende konstruktioner af massivt træ, krydslamineret træ, beton, letbeton, tegl samt trækonstruktioner. Eksisterende trækonstruktioner som eksempelvis udfyldningsvægge kan i nogle tilfælde kræve et heldækkende lag krydsfiner med en tykkelse på mindst 15 mm.

FUGTBESKYTTELSE
Materialet i klimaplade Zero består af et uorganisk materiale med en deklareret kritisk fugtighed på 95 % ved langvarig eksponering. Materialet kan periodevis udsættes for vand uden det nedbrydes. Hvis isoleringen er blevet våd, skal pladerne tørres indendørs, inden de installeres i konstruktionen. Installer aldrig våd isolering. Hvis isoleringen bliver våd, efter at den er blevet installeret, bør den ikke indbygges, før den er tørret. Klimaplade Zero er kapillarbrydende og varmeisolerende, hvilket betyder, at den underliggende konstruktion bliver varm og beskyttes mod både vand og høj relativ luftfugtighed. Konstruktionen opfylder bygningsreglements krav til fugtsikring i stationær tilstand, hvilket både kan dokumenteres med beregninger og med erfaring fra tidligere konstruktionsløsninger med udvendig isolering.

Sager hvor fugtsikkerheden skal kontrolleres eller hvor konstruktionsløsningen bør modificeres og
forbedres:

• Fugtskader i en eksisterende konstruktion, som efterisoleres. Især hvis dette suppleres med "tætte" afstivende krydsfinerplader eller tilsvarende.

• Ringe lufttæthed i en eksisterende konstruktion, som efterisoleres.

• Ringe fugtsikkerhed med hensyn til damptætheden i en eksisterende konstruktion, som efterisoleres, hvis der
skal anvendes nye tætningslag, særligt ved fugtigt indeklima og koldt klima.

BRANDSIKRING
Stenuld er et effektivt brandisolerende materiale, som tåler temperaturer over 1000 °C uden at smelte. Det betyder, at stenulden fungerer som isolering mod varme selv ved de høje temperaturer, der opstår ved en brand. PAROC stenuld er derfor en særdeles god passiv brandsikring. Klimaplade ZERO er klassificeret i Euroklasse A1, ikke-brændbart materiale, hvilket er den højeste klasse for byggematerialers brandtekniske egenskaber i konstruktioner og installationer, som er blevet isoleret. Klimaplade ZERO bremser eller forhindrer derfor spredning af brand inde i væggen og langs facaden.

VENTILERET LUFTSPALTE
De fleste vægge har en luftspalte, som er placeret bag facadebeklædningen. Formålet med denne spalte er at lede fugten væk. Luftstrømmen, som normalt er opadgående, ledes ind gennem åbninger i væggens underkant. Luften, som opvarmes på vej op, suger fugt, og denne fugt ledes efterfølgende ud gennem åbninger i facadens overkant.

Isoleringstykkelse WAS 35,
Klimaplade ZERO
(mm)

Luftstrømningsmodstand
Rs (kPa m s/m2)   

 150  4,3
 200  5,8
 250  7,2

Løsningerne er velafprøvede og understøttes af tests og videnskabelig forskning udført af eksterne forskningsinstitutter i Sverige, Finland og Litauen

Normalt er det tilstrækkeligt med tre vandrette facadeskruer og en vinklet facadeskrue per etage og en lodret sømlægte, c/c 600 mm. Dette kommer dog an på vægten af den planlagte facadebeklædning. Der er ingen højdebegrænsning, udover hvad der er praktisk, eftersom et større antal vinklede facadeskruer øger den lastbærende evne. De vinklede facadeskruer skal altid placeres sammen med en vandret facadeskrue, 100 mm over den vandrette skrue. 

Beregning af skruelængde og dimensionerende belastninger udføres med dimensioneringsværktøjet til Klimaplade ZERO. Programmet tilpasser længden på facadeskruerne med hensyn til isoleringstykkelse, tykkelsen på sømlægten og fastgørelsesdybden, og derfor er det oftest sømlægten, der er bestemmende for dimensioneringen.

Der er anvendt følgende data i nedenstående beregningseksempel:

Afstand mellem vandrette facadeskruer L1 = 0,9 meter (maks. 1,2 meter). 
Afstand mellem vinklede facadeskruer L2 = 2,7 meter (maks. 2,7 meter, dvs. en vinklet skrue pr. etage). Vinkel: 30 grader. 
Minimumsdimension for lodrette sømlægter på 28 x 70 mm med en trækvalitet på minimum G4-3 (iht. SS EN 1611-1) og en minimumsdensitet på 300 kg/m3.
 

Fastgørelse i træregel eller eksisterende væg 

 PAROC 
Klimaplade
ZERO

 PAROC XFS 002 PAROC XFS 002  Dimensionerende værdier  

 Isoleringstykkelse
mm

Skruelængde (L1)
mm

 
Skruelængde vinklet
(L2)
mm

Vindbelastning
kN/m2

Lodret belastning
kN/m2
 150  230  270  2,64  0,51
 200  300  330  2,64  0,51
 250  330  400  2,64  0,51

Hvad betyder værdierne?

1,0 kN/m2 = 102 kg/m2
0,5 kN/m2 = 51 kg/m2

Normalt er det tilstrækkeligt med tre vandrette facadeskruer og to vinklede facadeskruer per etage og en lodret sømlægte, c/c 600 mm. Dette kommer dog an på vægten af den planlagte facadebeklædning. Der er ingen højdebegrænsning, udover hvad der er praktisk, eftersom et større antal vinklede facadeskruer øger den lastbærende evne. De vinklede facadeskruer skal altid placeres sammen med en vandret facadeskrue, 100 mm over den vandrette skrue.

 

Trækprøve skal altid udføres, hvis underlaget er ukendt, f.eks. i forbindelse med renovering. Beregning af skruelængde og dimensionerende belastninger udføres med dimensioneringsværktøjet til Klimaplade ZERO. Programmet tilpasser længden på facadeskruerne med hensyn til isoleringstykkelse, tykkelsen på sømlægten og fastgørelsesdybden, og derfor er det oftest sømlægten, der er bestemmende for dimensioneringen.

Der er anvendt følgende data i nedenstående beregningseksempel:

Afstand mellem vandrette facadeskruer L1 = 0,9 meter (maks. 1,2 meter).
Afstand mellem vinklede facadeskruer L2 = 1,35 meter (maks. 2,7 meter, dvs. én vinklet skrue pr. etage). Vinkel: 20 grader.
Minimumsdimension for lodrette sømlægter på 28 x 70 mm med en trækvalitet på minimum G4-3 (iht. SS EN 1611-1) og en minimumsdensitet på 300 kg/m3.

 
Fastgørelse i beton

 PAROC 
Klimaplade
ZERO

 PAROC XFS 004 PAROC XFS 004  Dimensionerende værdier  

 Isoleringstykkelse
mm

 Skruelængde (L1)
mm

 
Skruelængde vinklet
(L2)
mm

 Vindbelastning
kN/m2

 Lodret belastning
kN/m2
 150  250  250  2,22  0,54
 200  300  300  2,22  0,54
 250  350  350  2,22  0,54

Hvad betyder værdierne?

1,0 kN/m2 = 102 kg/m2
0,5 kN/m2 = 51 kg/m2
At anvende udtrækningsværdier, som er målt i et laboratorium, giver for usikre resultater til at kunne anvendes ved dimensionering af letbeton- og teglvægge, især i forbindelse med efterisolering. Underlaget kan variere, dels på grund af kvaliteten og dels på grund af alder, og derfor skal den eksisterende væg som man befæster til testes med en trækprøve for at fastslå, om det er den eksisterende væg som man befæster til eller lægten, der er dimensionerende. 

For at opnå en sikker fastgørelse af facadesystemet skal nedenstående anvisninger følges. 

- Trækprøven skal udføres af kompetent personale, som er uddannet til opgaven. Kontakt Paroc for at få hjælp til oplæring. 
- Det trækprøveudstyr, som anvendes, skal være kalibreret i henhold til producentens anvisninger. Vi anbefaler udstyr fra Hydrajaws Limited, nærmere betegnet model 2000 med teleskopbro, som passer til den pågældende skruelængde. Følg de tilhørende anvisninger nøje. 
- Notér på en tegning, hvor trækprøven skal foretages på de vægge, der skal isoleres med Klimaplade ZERO.
- Ved prøvning skal der anvendes PAROC XFD 001 Betonbor med en diameter på 6,3 mm til forboring, indtil der er nået en boredybde på > 40 mm. 
- PAROC XFS 004 Multi Monti Facadeskrue til beton skrues direkte ind i underlaget med en sættedybde på > 35 mm. 
- Udfør trækprøven, og notér løbende resultaterne i en protokol. 
- Protokollen og en tegning, der viser placeringen af trækprøverne, arkiveres på byggepladsen. Minimum 10 trækprøver pr. væg er påkrævet for at sikre et realistisk resultat.

Når trækprøven er udført, kan beregning af skruelængde og dimensionerende laster udføres med dimensioneringsværktøjet, som findes på vores hjemmeside paroc.se. Her skal resultaterne fra trækprøveprotokollen også indføres. Programmet tager hensyn til resultaterne af trækprøven ved beregning af den dimensionerende vindbelastning og lodrette belastning. Normalt er det tilstrækkeligt med tre vandrette facadeskruer og to vinklede facadeskruer per etage og en lodret sømlægte, c/c 600 mm. Dette afhænger dog af resultatet af trækprøven og af vægten af den planlagte facadebeklædning. Der er ingen højdebegrænsning, udover hvad der er praktisk, eftersom et større antal vinklede facadeskruer øger den lastbærende evne.
Generelt
Den eksisterende bygning skal kunne bære belastningen fra isoleringen og facadebeklædningen. Vand, der eventuelt siver ind bag facadematerialet, skal afledes ved at montere en plade, membran eller lignende over vinduer og døre og ved soklen. Monter Klimaplade ZERO ca. 10 mm over pladen.
 
Montering af isolering
Start med at måle og montere en understøtning eller startliste i bunden af væggen. Montér Klimaplade ZERO liggende med forskudte samlinger. Fugerne presses sammen, så der ikke opstår luftspalter. Isoleringen fastgøres med isoleringsholdere, som bliver siddende permanent. Forbrug: mindst 1 stk./plade. Ved brug af XFM 005 Isoleringsholder til beton skal der forbores med XFD 002 betonbor. 

Tilpasning af format
Ved tilskæring anvendes et skærebord for at sikre lige snit og vinkler. Undgå at bruge små stykker, (≤ 200 mm), da risikoen for revner øges. 
 


Montering af brandlægte
Når der er nået en tilstrækkelig højde, kan der monteres en lodret sømlægte med c/c 600 mm. Fastgør en facadeskrue i over- og underkanten, og brug et vaterpas, så væggen bliver lige, da det ikke er muligt at foretage justering efterfølgende. PAROC XFS 002 Twin UD-facadeskruer til træ skrues igennem sømlægten og ind i den underliggende trækonstruktion. Du kan med fordel begynde monteringen fra et hjørne. Hvis det er nødvendigt, kan du tilføje flere vandrette facadeskruer og slutte af med vinklede facadeskruer med start i den øverste kant. De vinklede facadeskruer skal altid placeres sammen med en vandret facadeskrue, 100 mm over den vandrette skrue. Sømlægten behøver ikke ligge tæt mod isoleringen, da den lodrette belastning optages af den vinklede facadeskrue. Det betyder, at der kan justeres for mindre ujævnheder i den bagvedliggende væg. 
Ved brug af PAROC XFS 004 forbores først med XFD 001 Betonbor med en diameter på 6,3 mm gennem brandlægte, isolering og ind i underlaget, indtil der er nået en tilstrækkelig dybde. Da den samme skrue anvendes som vandret og vinklet skrue, kræves der forskellige boredybder. 
 
 
Trækonstruktioner 
Ved trækonstruktioner skal det omhyggeligt markeres, hvor eksisterende bjælker sidder, så facadeskruerne får ordentligt fat, når de skrues i. Er bræddebeklædningen i god stand og mindst 28 mm tyk, kan facadeskruerne skrues ind i denne. Er der ingen bræddebeklædning, skrues facadeskruerne ind i en heldækkende krydsfinerplade med en tykkelse på mindst 15 mm, som fastgøres til det eksisterende skelet. 

 

Brug skabelonen så XFS 002 fastgøres med en vinkel på mindst 30 grader. Ved brug af Betonskrue XFS 004 gælder 20 grader. 

Vinduer og døre
For at facadebeklædningen kan fastgøres sikkert, monteres en gennemgående regel eller en vindues-/dørindfatning omkring vinduer og døre på facade.
 


Hjørner
Klimaplade ZERO monteres med et overlap og om muligt med hjørner som vist på
nedenstående billede. Anvendes liggende yderpaneler eller beklædningsplader, monteres
en hjørneliste af eksempelvis to sammensatte brandlægter, som fastgøres midlertidigt til isoleringen
med lim eller en plastmodhage som f.eks. PAROC XFF 003 Plastmodhage.
 

Facadebeklædning
Monter facadebeklædningen i henhold til leverandørens råd og anvisninger. For at minimere risikoen for fugtskader på den indvendige konstruktion skal facadebeklædningen monteres, så den dækker helt og er tæt. 

Skabeloner  
Skabeloner til 30 og 20 grader.