Arbejdsanvisning Isolere plade på jord

Vælg en isolering, som tåler belastninger fra bygningen og jordtryk i hele den beregnede brugstid, samtidig med at den bevarer sine termiske egenskaber.

2019-04-01

For at gøre installationen nemmere, undgå eventuelle problemer og sikre et smidigt arbejdsforløb har vi udarbejdet disse arbejdsanvisninger, som kan hjælpe dig.

Indledende produkter: Jordplade PAROC GRS 30, GRS 40, GRL 30

Når du følger nedenstående råd, får du et godt arbejdsmiljø.SkyddsutrustningBrug beskyttelsesudstyr for at undgå hudirritation. Hold dit arbejdstøj adskilt fra andet tøj.

Bær beskyttelsesbriller, hvis dine øjne er følsomme over for støv. Dette er særligt vigtigt ved arbejde med isolering over hovedhøjde. Hvis du bruger kontaktlinser, bør du altid bære tætsiddende beskyttelsesbriller.

Anvend åndedrætsværn med støvfilter i klasse P2, hvis mængden af støv er betydelig (f.eks. ved installation af løsuldsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God udluftning på arbejdspladsen er en god måde at holde støvmængden nede på. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengøring skal udføres på en sådan måde, at støvspredning undgås. Anordninger til opsamling af mineraluldsspild skal være let tilgængelige. Forsøg altid at samle spildet op med det samme. Det letter rengøringen, og man undgår at flytte unødigt rundt på tingene.  

 

 

RengöringLokaler, hvor der håndteres mineraluld, skal rengøres ofte, gerne dagligt. I første omgang skal der støvsuges. Tørfejning og blæsning med trykluft er meget uhensigtsmæssigt, da støvet dermed hvirvles op og spredes.

 

 

Dusch

For at undgå gener efter arbejdsdagens afslutning bør man vaske hele kroppen og skifte alt tøj. Der er forskellige opfattelser af, hvordan man bedst fjerner fibre fra huden. Nogle mener, at det bedst gøres med sæbe og vand, mens andre mener, at et brusebad med så koldt vand som muligt er det bedste.

 

 

Generelle regler for installation

Udfør isoleringsarbejdet så tidligt som muligt i byggeprocessen, når ventilationen er god, og det er nemt at komme til. Monter isoleringen omhyggeligt, og sørg for, at der ikke er mellemrum mellem pladerne eller ved tilslutningerne. Få at opnå en god isoleringsevne, skal det sted, der skal isoleres, fyldes godt. Det er særligt vigtigt, at isoleringen ligger tæt mod konstruktionens varme side. Hvis der er revner på den varme side af isoleringen, kan det forringe isoleringsevnen, særligt hvis sådanne revner er i kontakt med den kolde side. Brug plader, som er tilpasset i størrelsen. Undgå at bruge små stykker, (≤ 200 mm), da risikoen for revner øges. Sørg for, at sammenføjningerne mellem isoleringslagene overlapper. Undlad at placere fire hjørner sammen. 

Håndtering og opbevaring

Isoleringen er et for bygningen meget vigtigt produkt og skal håndteres med stor omhu, således at isoleringsevnen ikke forringes. Derfor skal det nøje planlægges, hvordan isoleringen opbevares på arbejdsstedet, inden det installeres. Den helt lukkede plastemballage beskytter produktet mod vejrpåvirkninger. Ved længere tids opbevaring udendørs skal isoleringen tildækkes. Løse pakker skal placeres sammen, så pladerne står på højkant og tildækkes. E-pakke er et fremragende emballeringssystem, som mindsker risikoen for skader på produktet, og som kan tåle udendørs opbevaring i op til 8 uger. Hvis isoleringen er blevet våd, skal pakken åbnes, og pladerne tørres indendørs, inden de installeres i konstruktionen. Installer aldrig våd isolering. Hvis isoleringen bliver våd, efter at den er blevet installeret, bør den ikke indbygges, før den er tørret. 

Tilskæring

PAROC Stenuld er let at tilskære og håndtere. Ved tilskæring af plader anvendes en egnet kniv og en lige lineal eller et skærebord. Hvis der skal skæres meget, er skærebordet et fremragende redskab, som altid giver rette vinkler. Skærebordet kan hurtigt tilpasses til forskellige mål og vinkler. Et skærebord samt et sækkestativ og en sæk til opsamling af rester giver de bedste forudsætninger for et godt arbejdsmiljø i forbindelse med isoleringsarbejdet. Fleksible isoleringsplader, som skal monteres mellem bjælker og regler, skæres til, så de er 5-10 mm større, således at der opnås en god udfyldning uden revner eller sprækker. Det er vigtigt af hensyn til både varmeisoleringen og brandsikringen, at pladerne skæres i et lidt større mål. Standardpladernes tykkelse er tilpasset til almindelig regelafstand og almindelige regler. Derfor har plader til træ- og stålkonstruktioner forskellige bredder.

Underlaget skal være godt afrettet og bestå af mindst 100 mm drænmateriale. Drænlaget skal også lægges under kantbjælken. Det skal være godt komprimeret og afrettet og omslutte drænledningen godt. Hvis jorden er af ler, silt eller finsand, anbefales det at lægge et lag fiberdug som separationslag under drænlaget.

PAROC GRS 40 kan anvendes ved en belastning på op til 30 kPa, og GRS 30 kan anvendes ved en belastning på op til 20 kPa, og GRS 20 kan anvendes ved en belastning på op til 10 kPa. 

Kantbjælken kan udføres på forskellige måder. Vi anbefaler et af de grundlæggende elementer fra Paroc AB monteret med eller uden forskalling. Ved brug af forskalling og en elementhøjde på 600 mm anbefales tre vandrette regler i stedet for to, hvilket er almindeligt ved en elementhøjde på 400 mm.

Pallerne med isolering placeres bedst på grunden med en læssemaskine. Pladerne lægges ud, så de ikke mødes i alle fire hjørner, og så der ikke er gennemgående sprækker. På den måde opnår man en kapillarbrydende funktion. Med plader i to lag kan gennemgående sprækker helt undgås. Transport af materialer med kærre og lignende må kun ske på udlagte gangbroer. Ved omfattende gående trafik bør der lægges gangbroer ud.

Der bør anvendes armeringsholdere med en støtteflade på mindst 1 dm2 for at undgå, at de synker ned i isoleringen. Indstøbningsgods i form af afløbsbrønde og lignende fikseres i rette position inden støbning med palletering, som hviler på drænlaget. Vær opmærksom på at minimere kuldebroen.

Efter betonstøbning og nedrivning af eventuel forskalling lægges drænrørene. Drænrørene lægges således, at overkanten er mindst 150 mm under kantbjælken. Omkring drænrørene og ind mod kantbjælken fyldes der op med drænmateriale op til 300 mm over rørenes overkant. Det anbefales at bruge fiberdug omkring drænmaterialet for at undgå, at fint materiale tilstopper drænrørene. Efter opfyldning skal jordoverfladen 3 m ude fra soklen have en hældning fra huset på mindst 1:20. Nedløbsrør skal tilsluttes til regnvandsrør.