Paroc Koncept til Passivhus

Parocs koncept til Passivhus er en del af Parocs energikloge løsninger. Konceptet er udarbejdet i samarbejde med VTT i udviklingsprojektet "Paroc Passivhuse til det nordiske og baltiske husmarked". Som et resultat blev konceptet med en husløsning, der passer til passivhuse, introduceret over hele landet. Parocs Passivhuskoncept er certificeret af VTT, og vi kan derfor garantere, at husene bygges i tråd med konceptet Paroc Passivhuscertifikat.

 

Et passivhus minimerer husenes energibehov og skaber et behageligt indeklima. Passivhusets varmetab er så lavt, at et traditionelt varmesystem ikke er nødvendigt. Startinvesteringen i et passivhus kan være større end for et standardhus, men drifts- og livscyklusomkostningerne er betydeligt lavere end for et standardhus.
Varmeisoleringen i konstruktionen er meget bedre end for almindelige lavenergihuse. Konstruktionen udformes og opføres uden kuldebroer, hvilket mindsker varmetabet. Husets yderlag er lufttæt, og indeklimaet er uden træk, og temperaturen er jævn. Ventilationssystemets høje årlige varmegenvindingsgrad bidrager til et meget lavt varmetab igennem ventilationen. Det lille resterende behov for opvarmningsenergi bliver dækket med enkle byggesystemløsninger.

 

Økonomisk dimension

Kilde: Beregningen er baseret på PAROCs pilotprojekt vedrørende et passivhus i Tikkurila, Finland.

Definitionen af passivhuse

Et passivhus defineres baseret på dets energibehov. Husets samlede energibehov anslås i primær energi og omfatter grænseværdier. Problemet med primær energi er mangelen på tydelige vurderingsværktøjer. Det tyske PassivHaus Institut foreslår f.eks. en omregningsfaktor for primær energi på 2,7 for al elektrisk energi, som købes fra elnettet. Dette fremmer dog ikke køb af elektrisk energi fra vedvarende energikilder. Omregningfaktorer for energi bestemmes altid på nationalt niveau.

Passivhuse defineres på baggrund af deres energibehov. Varmeisoleringen i bygningens ydre, lufttætheden i konstruktionen og den årlige varmegenvindingsgrad i ventilationen er påkrævet for at opfylde kravene til behovet for opvarmningsenergi iht. definitionen for passivhuse.

Passivhusteknikken er ikke afhængig af solenergi. Hoveddegenskaberne hos et passivhus er god varmeisolering, et lufttæt ydre, lavenergivinduer og -døre samt varmegenvinding af ventilationsluft. Sydvendte huse giver mange energifordele, men erfaringer med passivhuse i Centraeuropa viser, at konceptet også fungerer for nordvendte huse. Dette gør det muligt at udnytte omgivelserne i forbindelse med konstruktionen.

Paroc Passivhuskoncept - løsninger til passivhuse

I Paroc Oy AB's udviklingsprojekt "Paroc Passivhuse til det nordiske og baltiske husmarked" har vi udviklet en konceptløsning og et modelhus til kolde klimaer. I udviklingssarbejdet har man anvendt de krav til passivhuse i kolde klimaer, der er udviklet i projektet "Promotion of European Passive Houses" (European Passive Houses Organisation) i det europæiske IEE-program (Intelligent energi – Europa).

Princippet for konceptløsningen er, at husets investeringsomkostninger flyttes fra byggesystemer til bedre varmeisolering i husets yderlag. Ventilationssystemer erstatter traditionelle opvarmningsmetoder som gulvvarme og radiatorer, når behovet for opvarmningsenergi i et hus er tilstrækkelig lavt. Eftersom huset har mekanisk ventilation udstyret med varmegenvinding, kan ventilationssystemet også fungere som husets opvarmningsløsning. Husets nye systemløsning vil have indflydelse på husets investerings- og livscyklusomkostninger.

Grænserne for behovet for opvarmningsenergi er kun vejledende. Målet er at skabe en husløsning, der passer til passivhus i hele landet. Definitionerne for passivhuse, som anvendes i forskellige dele af Europa baseres på de foreløbige krav til energibehov, som præsenteres i undersøgelsen "Promotion of European Passive Houses (PEP) and Passive-on", som er en del af forskningsprogrammet Intelligent energi - Europa.

  Sydeuropa Central-, Øst- og Vesteuropa

Nordiske lande nord
for 60° breddegrad

Behov for opvarmningsenergi 15 kWh/m2 15 kWh/m2 20-30 kWh/m2 *
Behov for kølingsenergi 15 kWh/m2 15 kWh/m2 20-30 kWh/m2 *
Behov for primær energi 120 kWh/m2 120 kWh/m2 130-140 kWh/m2

Husets luftlækageværdi er n50 < 0,6 1/h i alle klimaer. * Afhængigt af husets placering.

Ifølge definitionen for et passivhus, som udarbejdes af Passive House Institute, må det årlige opvarmnings-, nedkølings- og primærenergibehov ikke overskride visse værdier. Selvom god varmeisolering spiller en vigtig rolle i at opnå standarden for passivhuse, er det ikke i sig selv nok til at garantere, at det overholder standarden. Kravene til andre bygningskomponenter og apparater kan bestemmes ved hjælp af forskellige beregningsværktøjer, såsom Passive House Planning Package (PHPP), som findes på www.passiv.de. I Danmark er kravene til lavenergibygning klasse 2015 og bygningsklasse 2002 beskrevet i Bygningsreglementet. Læs mere på www.bygningsreglementet.dk. Eftervisning af kravene sker på grundlag af en forenklet beregningsmetode, hvor der anvendes månedsmiddelværdier for vejrdata. Eftervisningen sker på grundlag af SBi-anvisning 213, Bygningers energibehov. Læs mere på www.sbi.dk/miljo-og-energi/energiberegning/anvisning-213-bygningers-energibehov.

I Tyskland har man udviklet energiberegningsprogrammet PHPP til passivhuse. Programmet bygger imidlertid på principper, som ikke ligger indbygget i det danske energiberegningsprogram Be10. Til det formål er der udviklet et konverteringsprogram, som automatisk oversætter den ene beregning til den anden. I manualen trækkes der paralleller mellem de to energiberegningsprogrammer, således at danske designere kan blive familiære med vigtige og afgørende forskelle de to programmer imellem. Læs mere på www.passivhus.dk/Passivhuse_i_dansk_kontekst.pdf.

Fordele ved Paroc Passivhuse

Energikloge huse har mange miljømæssige, økonomiske og sociale fordele. De indebærer desuden mange fordele for beboerne. Sammenlignet med andre energikloge varianter er passivhuse den optimale løsning med hensyn til livscyklusomkostninger. Eftersom energibehovet i et passivhus er meget lavt, er det den mest miljøvenlige løsning.

Læs mere om fordelene ved passivhuse nedenfor:

Bæredygtighed Reduceret kuldioxidudledning Støjbeskyttelse

Bæredygtighed

Iht. EU-kommissionen koster det 50-400 % mere at producere en ekstra kilowatt elektricitet end at spare den.

Reduceret kuldioxidudledning

En gennemsnitshusholdning udleder 6.000 kg kuldioxid pr. år. Hvis den samme husstand bor i et passivhus, udleder de kun 2.100 kg kuldioxid pr. år.

Støjbeskyttelse

Tykke og velisolerede konstruktioner giver en effektiv lydisolering, hvilket giver stille rum selv i støjende miljøer (trafik, industri osv.). 

Begrænsede livscyklusomkostninger Lavere vedligeholdelsesomkostninger Energiydeevne-certifikat

Begrænsede 
livscyklusomkostninger

Kun begrænsede ekstra investeringsomkostninger.

Lavere vedligeholdelsesomkostninger

Energikloge konstruktioner kan betale sig fra dag et. Et energiklogt hus tjener mindst 75 % af opvarmningsomkostningerne ind pr. år.

Energiydeevne-certifikat

Bestil et Energimærke ved salg af ejendommen for at påvise ejendommens markedsværdi. Dette er sikre investeringer.

Stabil værdi

Frihed i formgivning

Mindre teknisk udstyr

Stabil værdi

Energikloge huse kan opnå en videresalgsværdi, der ligger 30 % højere end standardhuse.

Frihed i formgivning

Ingen dyre krav eller begrænsninger for konstruktion og arkitektur. Individuel arkitektur er standard.

Mindre teknisk udstyr

Et separat opvarmningssystem er ikke nødvendigt. Behovet for opvarmning dækkes af et omkostningseffektivt ventilationssystem med varmegenvinding.

Boliger, der skaber værdi og arbejdspladser  Uafhængigt af import   

Boliger, der skaber værdi og arbejdspladser

75 % af de øgede omkostninger går til lokale byggevirksomheder. De resterende 25 procent går til køb af materialer, hovedsageligt lokalproducerede, hvilket skaber arbejdspladser – og kan betale sig.

Uafhængigt af import

Verdens oliereserver er begrænsede til nogle få lande. Det indebærer, at en sikker og billig energiforsyning er følsom over for selv mindre produktionsforstyrrelser eller politiske uroligheder.

Varmekomfort  Bedre kvalitet på indendørsluften  Komfortabelt at passe

Også varmekomfort om sommeren

I et energiklogt hus findes træk og kolde fødder ikke. Huset er velisoleret, alle fuger er tætnede, og kuldebroerne er minimeret.

Bedre kvalitet på indendørsluften

Det tages kontinuerligt ny, frisk luft ind, hvilket minimerer forureningen i indendørsluften.

Komfortabelt at passe

Mindre teknisk udstyr: Behovet for opvarmning dækkes af et enkelt ventilationssystem med varmegenvinding. 

 

Download vores brochurer om energiklogt byggeri

 

Nyttige links

Statens Byggeforskningsinstitut: SBI

Ekstremt energieffektivt byggeri: passivhus.dk

Bygningsreglementet: BR 10

European Insulation Manufacturers Association: Eurima

German Passive House Institute: Passivhaus Institut

Det første passivhus, der blev bygget i Stockholmsområdet:  Passivhuse Granbäck 

Mål din egen miljøbelastning: Økologiske fodavtryk

 

Læs vores seneste nyheder: