REACH-regelsæt

Bekendtgørelse (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier (Reach) trådte i kraft den 1. juni 2007. Formålet med REACH er at forbedre beskyttelsen af menneskers helbred og miljøet ved at identificere kemikaliers iboende egenskaber bedre og tidligere. Som en konsekvens af dette skal virksomheder, der anvender visse farlige stoffer, forbindelser og produkter, træffe foranstaltninger for at beskytte deres udbud og anvendelse af disse.
Virksomheder, der fremstiller og importerer stoffer alene eller som en del af forbindelser eller i visse tilfælde også varer, til EU og EØS, skal registrere disse stoffer hos den europæiske kemikaliemyndighed (ECHA), hvis de ikke er undtaget fra REACH. Hvis et stof ikke er registreret i forvejen og registreret i henhold til de foruddefinerede tidsfrister, er produktionen eller importen ikke tilladt, hvilket dermed påvirker anvendelsen af disse stoffer senere i kæden.
REACH er en EU-bekendtgørelse, der anvendes i alle medlemsstater, inklusive lande i EØS.

REACH-registreringer hos Paroc

I henhold til REACH skal producenter og importører registrere stoffer, der allerede findes på EU-markedet (dvs. indfasningsstoffer) inden december 2010, hvis deres årsproduktion overstiger 1.000 ton. Beviset under linket bekræfter, at Paroc Group har opfyldt REACH-kravene for alle juridiske enheder.

Download Paroc REACH statement Paroc REACH statement (pdf, 12KB)

RoHS direktivet (2002/95/EC)

RoHS-direktivet trådte i kraft den 1. juli 2006 og skal iværksættes og vedtages som lov i alle medlemsstater. RoHS-direktivet begrænser anvendelsen af seks farlige stoffer i fremstillingen af forskellige typer af elektronisk og elektrisk udstyr i mængder, der overstiger de maksimale koncentrationsværdier:

  • Bly
  • Kviksølv
  • Cadmium
  • Hexavalent krom
  • Polybromerede biphenyler (PBB)
  • Polybromerede diphenylætere (PBDE)

RoHS-direktivet er tæt forbundet med WEEE-direktivet (om affald, der består af eller indeholder elektriske og elektroniske produkter) 2002/96/EF, der opstiller krav for at løse problemet med de store mængder giftigt e-affald.

PAROC's stenuldsprodukter indeholder ikke farlige stoffer, der beskrives i RoHS-direktivet

Kontaktoplysninger: Beatrice Rantanen, tlf. +358 (0) 400 948 013 (engelsk, svensk og finsk).