Sundhed & sikkerhed

Komfort og sundhed hænger sammen med to af de grundlæggende krav til bygninger i EU's Byggevareorordning (CPR), Hygiejne, sundhed og miljø, basisdokument 3, og Sikkerhed ved anvendelse, basisdokument 4.

I kolde og tempererede klimazoner tilbringer mennesker omkring 90% af tiden indendørs. Ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv er kvaliteten af indeluften endnu vigtigere en udenluften. Et godt indeklima mindsker antallet af sygdomme, og øger komforten og produktiviteten. Et godt indeklima er derfor et af de vigtigste mål for design og konstruktion. I praksis har det dog vist sig, at brugerne af bygninger ofte er utilfredse, og klager over sundhed og komfort er almindelige.

Kvaliteten af indeklimaet påvirkes lige meget af varme, ventilation og klimaanlæg, byggeteknik, byggearbejdets kvalitet, byggematerialer og bygningens drift og vedligeholdelse. På grund af disse forskellige faktorer er det vigtigt at ejere og konstruktører specificerer bygningens og byggeprocessens ydeevne, således at byggeindustrien gennem accepterede procedurer kan vise, at bygningen opfylder de aftalte kriterier for ydeevne.

PAROC stenuldsfibre er sikre

PAROCs stenuldsprodukter kan anvendes og håndteres på en sikker måde uden sundhedsfare. For at garantere produktsikkerheden producerer Paroc Group kun meget biologisk nedbrydelige stenuldsfibre, som ikke kan klassificeres som kræftfremkaldende hos mennesker.

  • EUCEBs (European Certification Board for Mineral Wool Products) varemærke på vores produkter bekræfter at PAROCs stenuldsfibre opfylder kravene i kommissionens direktiv.
  • Paroc er også blevet tildelt kvalitetsmærket RAL, der certificerer, at vores stenuldsprodukter ikke indeholder emner, som er kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske, i overensstemmelse med de tyske tekniske forskrifter for farlige stoffer TRGS 905.
EUCEB   RAL

 

PAROC stenuld har meget lave emissioner

PAROC stenuldsprodukter opfylder det strengeste krav (M1) i det frivillige finske system vedrørende emissioner fra byggematerialer. Parocs stenuldsprodukter betragtes som produkter med lave emissioner, og de er testet for dette siden 1995, da det frivillige system blev udviklet af den finske forening for luftkvalitet og indeklima, Sisäilmayhdistys. Kunderne genkender PAROC produkter med lave emissioner ved hjælp af M1-mærket.

Certificerede produkter findes på RTS's hjemmeside.
http://m1.rts.fi/en/emission-classification-of-building-materials-836edfcc-8e39-4ec5-abe1-ca2d52f78998

 

M1


PAROC stenuld indeholder ingen farlige stoffer

PAROC stenuldsprodukter følger den europæiske kemikaliemyndigheds REACH- og CLP-krav (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures), hvilket indebærer, at de ikke indeholder nogle af de stoffer, der står på kandidatlistan, som er en liste over SVHC-stoffer (substances of very high concern).
Den tekniske dokumentation i REACH-registreringen indeholder en kemikaliesikkerhedsrapport om egenskaber og klassificering. PAROC stenuldsfibre er mineraluld, der hører under bemærkning Q, og bedømmes ikke som farlig og klassificeres ikke som et lokalirriterende stof.

PAROC stenuldsprodukter indeholder ingen farlige stoffer, der behandles i RoHS-direktivet

PAROC's stenuldsprodukter indeholder ikke farlige stoffer, der behandles i RoHS-direktivet (begrænsning af anvendelse af visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter). Det indebærer, at PAROC-produkter også kan anvendes i elektrisk og elektronisk udstyr.

PAROC stenuld er sikkert at håndtere

Når man håndterer stenuld med bare hænder, kan fibrene medføre kløe og hudirritation. Fibrene er imidlertid ikke skadelige for huden på samme måde som kemisk irriterende stoffer, og kløen går normalt over efter eksponering. Kløen skyldes de stive stenuldsfibre, der river i hudoverfladen. Vi anbefaler at bruge løstsiddende arbejdstøj og handsker ved installation af mineraluld. Støvudslip skal kontrolleres så meget som muligt.

Vi har underskrevet en frivillig aftale om at demonstrere produkthåndteringen på produktforpakninger med tekst og et piktogram, hvilket er en overenskomst mellem alle medlemmerne af EURIMA (European Mineral Wool Manufacturers Association).

Mere detaljerede oplysninger kan findes på følgende side >>

Overview of compliance of Paroc stone wool products to environmental, health and safety regulations (pdf)

Diverse certifikater og godkendelser kan hentes her >>

Læs mere

PAROC Energiklogt Hus >>

Nyttige links
Nyttige links til mere information