Energieffektivitet i bygninger

Lavenergihuse

Energieffektive huse er konstruerede så de anvender så lidt energi som muligt. Huse kan gøres energieffektive med bygge- og isoleringsmaterialer med lave lamda-værdier, hvilket formindsker varmetab. Desuden gøres husene mere lufttætte, så ventilationen kan kontrolleres, og der ikke kommer fugtskader i konstruktionerne. Førsteklasses konstruktioner og dygtige håndværkere er en forudsætning for energieffektivt byggeri. Desuden skal kuldebroer minimeres. 

I det følgende er energieffektive huse delt op i fire kategorier: lavenergihuse, passivhuse, nulenergihuse og plusenergihuse.

Type 0 – Standardhuse

Et standardhus konstrueres så det opfylder minimumskravene i bygningsreglementet BR10.

Type I – Lavenergihuse

Et lavenergihus 2015 bruger ca. 25 % mindre energi end et standardhus, mens et hus bygget efter bygnings klasse bruger under halvdelen af den energi som et standardhus bruger. Energieffektiviteten opnås hovedsagligt ved forbedret isolering, bedre vinduer og ventilation med varmegenvinding. Det er ikke meget dyrere, at opgradere et hus til lavenerginiveau, end det er at bygge et standardhus (0ca –6 % dyrere). Det årlige energiforbrug til opvarmning af et lavenergihus 2015 ligger på ca 40–60 kWh/m2.

Type II – Passivhuse

Et passivhus bruger ofte meget lidt energi. Huset holdes varmt af den energi, som skabes i huset. Der er intet separat varmesystem udover ventilation med varmegenvinding.

Definitionerne for passivhuse, som anvendes i forskellige dele af Europa baseres på de foreløbige krav til energibehov, som præsenteres i undersøgelsen "Promotion of European Passive Houses (PEP) and Passive-on", som er en del af forskningsprogrammet IEE - Intelligent Energy Europe.

Et passivhus defineres baseret på dets energibehov. Husets samlede energibehov anslås i primær energi og omfatter grænseværdier. I Tyskland anvendes f.eks. en omregningsfaktor for primær energi på 2,7 for al elektrisk energi, som købes fra elnettet. Danmark bruger en faktor 2,5 for elektricitet for BR10 huse, mens faktoren bliver lavere for lavenergihuse. Omregningfaktorer for energi bestemmes altid på nationalt niveau.

Land Energibehov for rumopvarmning og -nedkøling Behov for primær energi
Behov for opvarmningsenergi Lufttæthet 50 Pa
  kWh/m2a  kWh/m2a  W/m2  ventilation/h
Finland 20 - 30  130 - 140   0.6 
Norge 15 + 3.5(T - 5)
T = årlig gennemsnitstemperatur
 

   
Sverige Sydsverige 45
Nordsverige 55
Samlet købt energi
  Sydsverige 10
Nordsverige 14
~0.6
(0.3 l/sm2
Tyskland 15  120    0.6 
Sydeuropa  15 + 15 = 30 120    0.6 


Energieffektivitet bygger på løsninger i klimaskærmen: lave U-værdier og ekstremt god lufttæthed. Husene har en velisoleret klimaskærm samt vinduer og døre af høj kvalitet.

Det er kun 5–10 % dyrere at bygge et passivhus end et standardhus i Sverige. Ekstraomkostningerne for en mere solid konstruktion opvejes dog af, at der ikke er behov for at installere et varmesystem. Der kræves ingen nye tekniske færdigheder, intet nyt specialudstyr og ingen nye materialer for at bygge et passivhus. Det årlige energiforbrug til opvarmning af et passivhus afhænger af husets geografiske placering, og det svinger mellem 15 kWh/m2 i Centraleuropa til 30 kWh/m2 i Nordeuropa.

Type III – Nulenergihuse

Et nulenergihus er et hus med et årligt netto-energiforbrug og CO2 udslip på nul. Disse huse behøver ikke være tilsluttet det almindelige elnet.

Type IV - Plusenergihuse

Konceptet om plusenergi bygger på, at husene har samme energieffektivitetsniveau som et lavenergihus samt ekstra indbyggede, aktive systemer til energiforsyning, som udnytter sol- og vindenergi. I løbet af sommeren sælges overskudsenergien til hovednettet, og købes tilbage i løbet af vinteren. En national pris på elektricitet er en forudsætning for et sådant hus, men det er ikke tilfældet i de fleste lande. De aktuelle priser er ofte stærkt subsidierede for at støtte udviklingen af ny teknologi.

Den ekstra investering for et plusenergihus i forhold til et standardhus er mindst 10 %. Plusenergihuse er meget usædvanlige i dag, men vil højst sandsynligt blive en mere udbredte i den nærmeste fremtid.