Regelsæt i Europa

Byggevaredirektivet

Byggevaredirektivet (CPD, Construction Products Directive) sikrer fri bevægelighed af alle byggeprodukter i EU. Direktivet angiver en fælles teknisk terminologi, der er baseret på harmoniserede standarder og europæiske tekniske godkendelser, så producenter på en ensartet måde kan beskrive deres produkters egenskaber på markedet.

Direktivet gælder hovedsageligt krav til sikkerheden for bygningskonstruktioner inden for seks regulerede områder:

 1. Mekanisk modstandskraft og stabilitet
 2. Brandsikkerhed
 3. Hygiejne, sundhed og miljø
 4. Sikkerhed og tilgængelighed under brug
 5. Støjbeskyttelse
 6. Energiøkonomi

Byggevareforordningen (CPR, Construction Products Regulation) erstatter byggevaredirektivet, når den træder i kraft den 1. juli 2013. Denne ændring medfører, at CE-mærkningen bliver obligatorisk i alle medlemsstater, og at der tiløjes yderligere et vigtigt krav:

    7. Bæredygtig anvendelse af naturressourcer

Byggevaredirektivet (89/106/EØF) kræver, at produkter skal mærkes med "CE" for at vise, at de overholder EU's standarder.

CE-mærkning

CE-mærkningen (CE er en forkortelse for det franske "Conformité Européenne" eller "europæisk overensstemmelse" på dansk) er en obligatorisk mærkning for produkter, der markedsføres inden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde).

Ved at sætte CE-mærket på et produkt garanterer en producent, at produktet opfylder de primære krav i de relevante EU-direktiver.

Byggevareinfo.dk er en hjemmeside med en oversigt over harmoniserede produktstandarder. Listen indeholder standardernes navne, numre, tidspunkter for, hvornår CE mærkning er mulig og hvornår CE-mærkning er obligatorisk.

Læs mere >>

European Commission: CE marking


ETA

En europæisk teknisk godkendelse (ETA, European Technical Approval) for et byggeprodukt baseres på en teknsk vurdering af produktets egnethed til det tilsigtede anvendelsesområde. En sådan godkendelse kan udarbejdes, hvis der mangler en relevant, harmoniseret standard. Godkendelsen giver også producenten ret til at CE-mærke produktet.

En udstedt europæisk tekniskt godkendelse gælder i alle EØS-lande i en periode på fem år.

"Europæisk teknisk bedømmelse" erstatter det nuværende begreb "europæisk teknisk godkendelse" fra den 1. juli 2013.

Læs mere >>

European Organization for Technical Approvals

EU's overensstemmelseserklæring

CE-mærkningen er det synlige bevis på, at producenten har afgivet en overensstemmelseserkæring i henhold til EU's regelsæt.

Producenten skal erklære, at produkterne er i overensstemmelse. Myndighederne skal have motaget en overensstemmelseserklæring på det tidspunkt, hvor produktet bliver indført på det europæiske marked. Erklæringen skal foretages af enten:
• producenten eller
• producentens autoriserede repræsentant i det europæiske fællesskab.
Fra den 1. juli 2013 skifter EU's overensstemmelseserklæring navn til "præstationserklæring". Denne erkæring bliver den nye kanal til oplysninger om de vigtigste egenskaber for CE-mærkede produkter, i henhold til harmoniseret standard (hEN) eller en europæisk teknisk bedømmelse (ETA).

En præstationserklæring indebærer, at producenten tager ansvar for byggeproduktets overensstemmelse med de erklærede præstationer.

Læs mere >>

European Commission: Declaration of Performance (DoP) and CE marking

Et CE-mærket produkt kan sælges overalt inden for EØS. Bemærk dog, at CE-mærkningen ikke er et kvalitetsmærke.

Produktkrav og byggeregler varierer mellem de forskellige medlemsstater i EU. Derfor kan et CE-mærket produkt være uegnet til særlige anvendelser eller i visse medlemsstater, på trods af at CE-mærkningen indebærer, at den må sælges der.

Ansvaret for, at et produkt har de rette egenskaber til en vis anvendelse, ligger hos konstruktører, entreprenører og lokale byggemyndigheder. Ved at vælge et CE-mærket produkt kan en konstruktør stole på, at producenten tager ansvar for produktets kvalitet.

Eurokoder

Eurokoder er fælleseuropæiske konstruktionskoder for bygninger og andre anlæg inden for vej og vand. Formålet med koderne er at forbedre sikkerheden i bygninger og andre anlæg og at styrke den europæiske byggeindustris konkurrenceevne.

 • DS/EN1990 Eurokode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner
 • DS/EN1991 Eurokode 1: Last på bærende konstruktioner
 • DS/EN1992 Eurokode 2: Dimensionering af betonkonstruktioner
 • DS/EN1993 Eurokode 3: Dimensionering af stålkonstruktioner
 • DS/EN1994 Eurokode 4: Dimensionering af kompositkonstruktioner - Stål og beton
 • DS/EN1995 Eurokode 5: Dimensionering af trækonstruktioner
 • DS/EN1996 Eurokode 6: Dimensionering af murværkskonstruktioner
 • DS/EN1997 Eurokode 7: Dimensionering af geoteknik
 • DS/EN1998 Eurokode 8: Dimensionering af konstruktioner i seismiske områder
 • DS/EN1999 Eurokode 9: Dimensionering af aluminiumskonstruktioner

Eurokoderne medfører et mere ensartet sikkerhedsniveau for bygninger og anlæg i forskellige dele af Europa. Fælles konstruktionsmetoder vil også gøre kommunikationen mellem konstruktører, myndigheder og kunder lettere.

Læs mere >>

Eurocodes: About the EN Eurocodes