Energiregler i det danske Bygningsreglement BR10

Reglerne i Bygningsreglement BR10 trådte i kraft fra 1. januar 2011. Der er en generel stramning på 25 % for energirammer og isoleringskrav for komponenter og bygningsdele i forhold til BR08. Desuden er der nu også energirammekrav til bygninger opvarmet fra 5 til 15° C.

For at fremme udviklingen af ekstra energieffektivt byggeri inkluderer BR10 en definition på lavenergibygninger 'klasse 2015'. I august 2011 blev yderligere en bygningsklasse 2020 indført, hvor der foruden energirammekravet også er flere supplerende krav, som skal være opfyldt bl.a. indføres et krav om dokumentation af temperaturforholdene om sommeren i kritiske rum. Ligeledes stilles krav til dagslys i bygninger, der opføres efter 2020-klassen.

En bygning klassificeres som en klasse 2015, når det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand samt belysning (minus boliger) højst er ca. 75 % af det maksimalt tilladte energibehov i almindeligt byggeri. Indførelse af en fjernvarmefaktor på 0,8 for klasse 2015 og på 0,6 for klasse 2020 afspejler, at fjernvarme generelt produceres mere energieffektivt end anden varme. Desuden strammes kravene til lufttæthed i lavenergibygninger. I Danmark er definitionen af ”nearly zero” en bygning, der er opført som bygningsklasse 2020. Danmark er foreløbigt det eneste land i Europa med en definition af en ”nearly zero” bygning.

En bygning opfylder kravene i BR10, hvis det samlede behov for tilført energi (kWh/m2 opvarmet etageareal pr. år) til dækning af varmetab, ventilation, køling, varmt brugsvand og belysning (minus boliger) højst er følgende, som vist i nedenstående tabel.


Energiramme
(kWh/m2 etageareal pr. år)
Boliger Andre bygninger
BR10  52,5 + 1650/A 71,3 + 1650/A
Lavenergiklasse 2015  30 + 1000/A  41 + 1000/A
Bygningsklasse 2020  20  25

Der forestår et krævende og spændende udviklingsarbejde for byggevareproducenterne for, at materialer og konstruktioner kan honorere de nye frivillige krav til klasse 2020.

Bygninger opført som lavenergi sparer ikke kun energi, men har også mange andre fordele. Herunder det gode indeklima, som oftest er væsentligt bedre end i ældre bygninger og i bygninger opført på traditionel vis. Et godt indeklima har mange fordele bl.a. mindre sygdom, større velvære og bedre koncentrationsevne. Ved at bygge energieffektivt bliver man mindre sårbar overfor energiimport fra ustabile områder og for stigende energipriser.

Lavenergibyggeri opført efter reglerne i bygningsreglementet giver ret til fritagelse for tilslutning til offentlig varmeforsyning med naturgas eller fjernvarme. En del kommuner har udlagt områder eller evt. hele kommunen til lavenergibyggeri. Det kan kun lade sig gøre, fordi lavenergibygninger er beskrevet i bygningsreglementet og dermed er en del af den danske lovgivning.

Anvendelse af lavenergiklassen er i første omgang frivillig, men fra 2015 forventes den at danne baggrund for skærpede energibestemmelser i bygningsreglementet. Bygningsklasse 2020 forventes at blive obligatorisk for alt nybyggeri ved udgangen af 2020 og for offentligt nybyggeri fra udgangen af 2018.
I nedenstående tabel er vist kravene til det dimensionerende transmissionstab, som er sat for klimaskærm ekskl. vinduer og yderdøre i W/m2 klimaskærm.


Dimensionerende transmissionstab 
(W/m2 klimaskærm)
BR 10 2015 2020 
1 etage  5 4  3,7
2 etager  6  5  4,7
3 eller flere etager  7  6  5,7

Eksisterende bygninger

For eksisterende bygninger gælder, at der er krav til enkeltkomponenter. I tabellen er vist en oversigt over krav til U-værdier. U-værdikravene for enkeltforanstaltninger gælder ved ombygning, vedligeholdelse og udskiftning. Hvis der bygges om, og der foretages efterisolering af eksisterende bygningsdele, gælder kravniveauet i tabellen forudsat arbejdet er rentabelt. Hvis bygningsdelen skiftes ud, gælder tabellen uanset rentabilitet.


U-værdi krav
W/m2K
 

Ændret anvendelse og tilbygning

Enkelt-
foranstalt-ninger

Sommerhus

Minimum 

Pavillon

Kap. 7.3.2

 Kap. 7.4.2    Kap. 7.5  Kap. 7.6 Bilag 6
Ydervægge og kældervægge mod jord  0.15  0.20  0.25  0.30  0.20
Terrændæk mv. 0.10  0.12  0.15  0.20 0.12
 Loft- og tagkonstruktioner  0.10  0.15  0.15  0.20  0.15
 Vinduer  1.40  1.65  1.80  1.80  1.50
 Ovenlysvinduer  1.70  1.65  1.80  1.80  1.80
 Linietab – W/(m K)          
 Fundamenter  0.12  0.12  0.15  0.20  0.20
 Samling - ydervæg og vindue  0.03  0.03  0.03  0.06  0.03

Rentable energiforbedringer i eksisterende bygninger er beskrevet i et tilhørende bilag 6 til BR10.

Bygningen skal opnå energimærket A2 for at leve op til bygningsreglements krav. Energimærket A1 repræsenterer lavenergibygninger.

Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energiforbruget er bygningens totale varmeforbrug samt elforbruget til bygningsdriften samt for store bygninger el til belysning.

Yderligare information om bygningsreglementet kan findes her >>  

Læs mere
Yderligare information om bygningsreglementet kan findes her >>