Risikohåndtering

Farer i en brandsituation

Alle virksomheder bør overveje en brand som en af de største trusler, de står over for. Truslerne kan have forskellige former. F.eks.:

  • Just in time-produktionsplaner er følsomme over for enhver form for forstyrrelser i virksomhedens produktion eller underleverandørernes produktion. 
  • Computernedbrud. Manuel drift er ofte ikke en mulighed. 
  • Tab af bygninger, maskiner og materiale. 
  • Tab af specialudstyr, der er blevet bygget og forbedret i årtier.
  • Tab af nøglepersoner og kompetencer. Risiko for, at personalet føler sig utrygt, hvis produktionen er nede i lang tid, og derfor forlader virksomheden. 
  • Mistede indtægter. 
  • Mistede kunder, svækket ry og tabte markedsandele. 
  • Uforudsete og sekundære omkostninger. 
  • Store udgifter til forsikringsdækning.

De ansvarlige skal lægge en plan for kontrol af bygningen og sørge for, at den overholdes. Man skal kunne sikre, at både gældende brandkrav i Bygningsreglementet 2010 og grundejerens interesser, f.eks. en lav købspris, er opfyldt. Desværre kan den slags interessekonflikter føre til, at man går på kompromis med brandsikkerheden. 
  

Brandforsikring for at sikre værdier

En brandforsikring kan tegnes for bygninger, maskiner og materialer og for mistede indtægter som følge af driftsstop. En brandforsikring kan udgøre en betydelig del af en bygnings driftsomkostninger.

Forsikringsselskaberne kan frit fastsætte deres præmier baseret på blandt andet drift, bygningstype og placering, risikofaktorer i produktionen, risikoen for brandspredning fra tilstødende bygninger, egen skadestatistik og en række markedsrelaterede faktorer. Tekniske prissænkninger af præmierne er også mulige, hvis der findes brandalarmer og sprinklere, og hvis internt brandslukningsudstyr er installeret.

Læs mere

PAROC PROTECTION beskytter mod brand
Læs mere om isoleringen, som beskytter mod brand.