Brandklassificering

Brandsikringskrav i national lovgivning er ofte baseret på brandudvikling (standardbrandkurve). Kravene til de anvendte materialer og konstruktioner bestemmes af bygningens anvendelse, størrelse, brandbelastning og drift.

Brand klassificering  

 

a) Brandklassificering af materialer: Reaktion på brand (tilvæksthastighed)

Hvis der opstår en brand, er det vigtigste, at bygningen kan evakueres så hurtigt som muligt for at redde liv. Den tid, der er til rådighed for evakueringen, afhænger af byggematerialerne og deres brandegenskaber.

Brandsikkerheden for byggeprodukter fastsættes gennem Euroklasser. Euroklasserne blev indført efter en beslutning truffet af Kommissionen (2000/147/EEC) den 8. februar 2000 om at skabe en fælles platform for sammenligning af byggematerialers brandegenskaber.

Brandtest af produkterne udføres i overensstemmelse med harmoniserede testmetoder.

Brandtekniske testmetoder for Euroklasser:

 • Prøvning af byggevarers brandreaktion – Ikke-brændbarheds-prøvning, DS/EN ISO 1182. 
 • Prøvning af byggevarers brandreaktion – Bestemmelse af bruttobrændværdi, DS/EN ISO 1716. 
 • Prøvning af byggevarers brandreaktion – Byggevarer eksklusive gulvbelægning udsat for termisk påvirkning fra et enkelt brændende objekt (SBI), DS/SS-EN 13823. 
 • Prøvning af brandreaktion - Byggevarers antændelighed ved direkte flammepåvirkning – Del 2: Enkeltflammeprøvning, DS/EN ISO 11925-2. 
 • Prøvning af gulvbelægningers brandreaktion – Del 1: Bestemmelse af brandegenskaber ved hjælp af strålevarmekilde, DS/EN ISO 9239-1. 

 
Læs mere >>
VTT: EUROCLASS System

Bemærk! Formålet med SBI-testmetoden (Single Burning Item Test) er at anvende en større prøvemodel sammenlignet med de sædvanlige testmetoder, for at testresultaterne i højere grad skal svare til et referencebrandforløb i fuld skala. Erfaringer viser, at SBI-metoden fungerer mindre godt for produkter, der består af flere lag, f.eks. lette sandwichelementer af polystyren med yderlag af metal. Resultaterne fra SBI-metoden har en tendens til at være afhængige af, hvordan modellen placeres, og der er derfor udviklet en standard med detaljerede instruktioner for montering og fastgørelse af modellen (DS/EN 15715).

De vigtigste egenskaber for at fastsætte Euroklassen for et specifikt produkt er dets ikke-brændbarhed, antændelighed, flammespredning, brændværdi samt udvikling af røg og brændende dråber. Afhængigt af resultaterne for de forskellige egenskaber tildeles produkterne en brandklasse som vist nedenfor.  

 

Brand klassificering

 

Euroklasse Eksempel
A1, A2  Stenuld, gipsplade
B Malet gipsplade
C Gipsplade med papirtapet
D Træ
E Brandhæmmende EPS
F Ikke testede materialer, EPS 

 

Tillægsklasser for røgudvikling Tillægsklasser for brændende dråber
s1 byggeelementet kan udsende en meget begrænset mængde af forbrændingsgasser. d0 brændende dråber eller partikler må ikke udsendes fra byggeelementet.
s2 byggeelementet kan udsende en begrænset mængde af forbrændingsgasser. d1 brændende dråber eller partikler kan afgives i begrænsede mængder.
s3 intet krav om begrænset produktion af forbrændingsgasser. d2 intet krav om begrænsning af brændende dråber eller partikler.

 

 • Klasse A1 er brandsikker og højeste kravniveau, som ikke kan kombineres med tillægsklasser. 
 • Klasse A2 klassificeres også som brandsikker, da der ikke sker overtænding ved anvendelse af produkterne i disse klasser. 
 • For klasserne A2 til D er der tillægsklasser for røgudvikling s1, s2 eller s3 samt mængden af afgivne brændende dråber d0, d1 eller d3 (f.eks. A2-s1, d0). 
 • Klasse E har kun tillægsklasse d2. 
 • Klasse F betyder, at produktet ikke er dokumenteret, at produktet ikke lever op til noget klassifikationskrav, eller at producenten ikke har angivet produktets brandegenskaber. Klasse F kan heller ikke kombineres med nogen tillægsklasse. 
 • Ved fastsættelse af Euroklasse for rørisolering anvendes delindekset "L" (f.eks. A2L – s1, d0).

Ifølge gældende Bygningsreglement 2010 skal byggevarer og bygningsdele være konstrueret på en måde, der sikrer, at personer, som opholder sig i bygningen, kan bringe sig i sikkerhed, så redningsberedskabet kan udføre rednings- og slukningsarbejde. De indvendige og udvendige overflader skal være konstrueret på en sådan måde, at de ikke bidrager til brand- og røgudviklingen.

 

Kontinuerlig glødende forbrænding og ulmen

Kontinuerlig glødende forbrænding og ulmen indgår stadig ikke i det europæiske klassifikationssystem, selv om en del medlemsstater allerede har krav til disse to kategorier.

Kontinuerlig glødende forbrænding er en egenskab, som betyder, at et produkt kan fortsætte med at gløde, efter at brandeksponeringsfaktoren er fjernet. En harmoniseret europæisk testmetode for kontinuerlig glødende forbrænding er under udvikling. Denne egenskab berører ikke kun termisk isolering, men i princippet alle byggeprodukter.

Glødende forbrænding er brandudvikling i et produkt, som er forårsaget af langvarig eksponering ved lavintensitetsvarme. F.eks. kan glødende forbrænding opstå i termisk isolering i et loft over et forsænket belysningsarmatur. Der findes endnu ikke en harmoniseret europæisk testmetode til ulmebrande.

 

Giftige gasser

Som tidligere nævnt er de giftige gasser, som opstår ved en brand, allerede dødelige på et tidligt stadie i brandens forløb og kræver derfor særlig opmærksomhed. Der findes i øjeblikket ingen harmoniseret europæisk metode til at teste og vurdere giftigheden af byggeprodukter ved brand. Der pågår dog en del arbejde på dette område.

 • PAROC stenuld tilhører højeste kravniveau i det europæiske klassifikationssystem for materialer, Euroklasse A1. 
 • PAROC stenuld er fremstillet af natursten, og der tilsættes kun en lille mængde organisk bindemiddel i fremstillingsprocessen. 
 • PAROC stenuld er et ikke-brændbart materiale.  

 

b) Brandklassificering af konstruktioner: Brandmodstandsevne (inddeling i brandsektioner)

Mens produkter klassificeres ud fra deres reaktion på brand, klassificeres tage, vægge, gulve, lofter og selv konstruktionssystemerne, herunder ventilationskanaler og rør, ud fra deres brandmodstandsevne. Brandklassificeringssystemet er opbygget ud fra funktionskrav. Brandegenskaberne testes i en ovn i fuld skala ved brug af en standardbrandkurve for temperatur-/tidsudvikling. Der testes og klassificeres for følgende egenskaber:

 • I = Isolation. Den tid, som det tager for den kolde side af den relevante bygningsdel at nå en vis temperatur, almindeligvis 140 ⁰C. 
 • E = Integritet. Den tid, som den aktuelle bygningsdel bibeholder sin tæthed mod gennemtrængning af flammer eller varme gasser ved et normalt brandforløb. 
 • R = Bæreevne. Den tid, som den aktuelle bygningsdel kan bære den relevante belastning ved et normalt brandforløb. 
 • M = Mekanisk påvirkning. Den aktuelle bygningsdels evne til at modstå mekanisk påvirkning i et normalt brandforløb.

Testresultaterne opnås i form af en tidsangivelse, som viser, hvor mange minutter bygningsdelen kan modstå branden, inden grænseværdien for de respektive kriterier overskrides. Hvis produkterne opfylder kravene for klasse REI 60, betyder resultatet, at bygningsdelen kan modstå brand i en time med henblik på bæreevne, integritet og isoleringsevne. Isoleringsevnen fastsættes ved, at temperaturen på den modsatte side af branden ikke må stige mere end 140 C. I visse tilfælde kan også yderligere kriterier inkluderes i klassificeringen. M står for modstand mod stødbelastninger og kræves normalt til brandsektionsvægge.

Brandkravene til en bygning er fastsat i gældende Bygningsreglement 2010, kapitel 5, Brandforhold. .

 • PAROC stenuld er et fortrinligt valg til brandsikring af konstruktioner på grund af dets høje smeltepunkt. 
 • PAROC stenuld bibeholder sine egenskaber, selv ved 1.000 ⁰C  

 

c) Brandklassificering af byggesystemer

Konstruktionen af f.eks. ventilationssystemer spiller en vigtig rolle ved udformningen af en bygnings brandsikkerhed. For at en brand skal kunne begrænses til én brandcelle, skal ventilationskanaler og -rør opfylde gældende krav til brandsikring. Gennemføringer i skillevægge mellem brandceller skal udføres, så muligheden for brand- og røgspredning forhindres.

HVAC-produkter dækkes af en harmoniseret standard, DS/EN 14303, hvilket betyder, at al teknisk isolering skal være CE-mærket.

Der findes også harmoniserede teststandarder for brandtest af byggeinstallationer såsom ventilationskanaler, rør og kabelrender. Der findes flere EN-teststandarder, men ingen harmoniserede produktstandarder for alle systemer. Læs gerne vores landespecifikke sider for oplysninger om lokale regler og krav.

 • Stenuldsisolering er en fortrinlig løsning til brandisolering af kanaler, rør og andre installationer 

 

d) Brandklassificering af bygninger

I begyndelsen af et byggeprojekt, i løbet af planlægningsfasen, skal den projekterende fastlægge, hvilken anvendelseskategori bygningen skal omfattes af. Bygningens anvendelseskategori afhænger af bygningens anvendelse, størrelse og brandbelastning. I Danmark findes 6 forskellige anvendelseskategorier (1-6), disse er angivet i gældende Bygningsreglement 2010, kapitel 5.1.1 Anvendelseskategorier, stk.1.

Læs mere

PAROC PROTECTION beskytter mod brand
Læs mere om isoleringen, som beskytter mod brand.