Green Buildings, standarder og mærkning

Vi giver vores fulde støtte til anstrengelser for at forbedre bæredygtigheden inden for byggesektoren. Et livscyklusperspektiv sikrer langsigtede og holistiske vurderinger og tager hensyn til en bygnings energieffektivitet, inklusive energibesparelser, i hele dens levetid. Vi støtter vurdering af bæredygtighed baseret på CEN- og ISO-standarder.
En standard "Bæredygtighed for bygninger" udarbejdes af CEN Technical Committee 350. Der findes også ISO-standarder for livscyklusanalyse og miljøvaredeklarationer.

Link >>

European committee of standardisation 
International Organisation for Standardisation

Frivillige klassificeringssystemer

Ved hjælp af klassificeringssystemer or bygninger kan investorer, myndigheder og andre interessenter sammenligne forskellige ejendomme på en ensartet måde. Klassificeringssystemer medfører gennemsigtighed ved at vise bygningens ydeevne i det planlagte miljø i hele dens levetid. Klassificeringssystemerne giver bygninger karakterer ved hjælp af indikatorer i forskellige kategorier. Disse indikatorer har grænseverdier i både nationale og internationale bekendtgørelser. Via koefficienter giver indikatorerne i fællesskab en samlet karakter for projektet.

I flere lande findes der et "Green Building Council", der regulerer certificering af miljøvenlige bygninger. Disse nationale organisationer har også grundlagt et verdensomspændende World Green Buildings Council for at kunne sammenligne erfaringer og lære af hinanden.

Link >> 

World Green Building Council

DGNB Denmark

Green Building Council Denmark står for at udvikle og administrere en certificeringsordning for bæredygtigt byggeri i Danmark. Den tyske certificeringsordning DGNB blev valgt som den ordning som skal bruges til certificering Danmark. Certificeringsordningen skaber de nødvendige rammer og kriterier for bygge- og ejendomsbranchen med henblik på at bygge nyt, ombygge og forbedre eksisterende ejendomme på en bæredygtig måde. Certificeringsordningen er blevet tilpasset til danske forhold så den nu er tilpasset danske regler, standarder og praksis. Certificeringsordningen stiller krav til bygningens kvaliteter indenfor miljø, økonomi, sociale aspekter, teknik og proces. Derudover stilles der krav til bygningens nærmiljø og dets kvaliteter.

Link >>

www.dk-gbc.dk

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) vurderer en bygnings planlægning, konstruktion, opførelse og anvendelse ved hjælp af generelt anerkendte ydeevnemålinger, der sammenlignes med etablerede standarder. Målingerne omfatter en bred vifte af kategorier og kriterier fra energi til økologi. For eksempel indgår udnyttelse af energi og vatten, indeklima (sundhed og velvære), forurening, transport, materialer, affald, økologi iog ledelsesprocesser.

BREEAM behandler et bredt sektrum af miljø- og bæredygtighedsspørgsmål og giver udviklere, konstruktører og bygherrer mulighed for at vise de miljømæssige aspekter af deres bygninger til kunder, planlæggere og andre direkte berørte. BREEAM benytter et enkelt pointsystem, der er baseret på vindenskabeligt bevist forskning. Metoden har en positiv indvirkning på konstruktion, opførelse og forvaltning af bygninger, og den definerer og opreholder en teknisk standard med kvalitetssikring og certificering.

BREEAM findes både i landespecifikke versioner, der er tilpasset lokale forhold, og internationale versioner til certificering af enkelte projekter i hele verden.

Link >>

BREEAM 

  LEED

  LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) er et klassificeringssystem udformet af United States Green Building Council til vurdering af en bygnings miljømæssige ydeevne. Formålet er at stimulere markedet til at arbejde hen imod bæredygtigt design. Systemet er pointbaseret, så et projekt kan få point for miljøvenlige tiltag i forbindelse med opførelse og anvendelse af en bygning.

  En bygning skal have mindst 40 point for at blive certificeret. 50–59 point betyder sølvniveau, 60–79 giver guld og 80–110 er platin. Niveauet svarer til antal opnåede point i fem kategorier af miljøvenligt design: bæredygtig placering, vandeffektivitet, energi og atmosfære, materialer og ressourcer samt indeklimakvalitet. LEED kan også give point for f.eks. innovativt design og for materialeegenskaber.

  LEED-certificeringen, der også omfatter færdiggørelse af tredjepart, beviser over for kunden og offentligheden, at miljømålene er opfyldt, og at bygningen fungerer som tiltænkt. Certificeringen giver fordele i form af et voksende antal incitamenter fra myndigheder og kan også hjælpe med at skabe opmærksomhed om et projekt.

  Link >>

  Green Building Certificate Institute

  PromisE

  PromisE er et finsk system til miljøvurdering og klassificering af nye og eksisterende bygninger. Systemet omfatter fire hovedkategorier: brugernes sundhed, forbruget af naturressourcer, miljøbelastningen og miljørisiciene. Nedenstående tabel viser kategorier og indikatorer for nye bygninger.

  Vægtet indikatorværdi  Kontorbygninger  Beboelsesejendom 
  Brugeres sundhed

  25

  25

  Forbrug af naturressourcer 30 30 
  Miljøbelastning 35 35
  Miljørisici 10 10